Obavijest o pripajanju Raiffeisen stambene štedionice

29.03.2022

Obavještavamo vas o pripajanju Raiffeisen Stambene štedionice Raiffeisen banci koja je ujedno i stopostotni vlasnik.

 

Ova obavijest označava i završetak priče koja je započela poslovnom odlukom prije nekoliko godina, a svoj rasplet doživjela 2020. godine kada je dobivena suglasnost Ministarstva financija, odnosno u svibnju 2021. s pozitivnim rješenjem Hrvatske narodne banke.

Na dan upisa pripajanja u sudski registar, koji će se dogoditi u svibnju 2022., Stambena štedionica će prestati djelovati kao samostalni pravni subjekt. Tada banka preuzima sva vaša prava i obaveze koje imate sa Stambenom štedionicom.

Što to znači za Vas?

Bez brige, osim broja računa na koji ćete uplaćivati stambenu štednju, odnosno stambeni kredit, vama se ništa neće promijeniti u ugovoru. Ovako to točno izgleda:

1. Ugovoreni uvjeti po vašim postojećim ugovorima o stambenoj štednji, odnosno stambenim kreditima se ne mijenjaju i ne rade se aneksi ugovora, što znači da ništa novo nećete trebati potpisati.
2. Postojeće obaveze iz stambene štednje i/ili stambenog kredita nastavljate uplaćivati i/ili otplaćivati po ugovorenim uvjetima do isteka ugovorenog roka.
3. Nastavit će vam se isplaćivati državna poticajna sredstva na stambenu štednju sukladno Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje.  

Vaši postojeći ugovori ostaju isti i zadržavate sva postojeća prava

Banka će preuzeti sve račune stambene štednje i vodit će ih zasebno od drugih štednih uloga. Tako osiguravamo vaša stečena prava, kao i prava svih stambenih štediša, sve do isteka postojećeg razdoblja stambene štednje.

O isteku postojeće ugovorene stambene štednje i podizanju ušteđenih sredstava, kao i pravima sukladno Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje, obavijestit ćemo Vas najmanje 15 dana prije isteka stambene štednje.

Nakon nastupanja pravnih učinaka pripajanja, Banka ne smije sklapati nove poslove stambene štednje jer nije Stambena Štedionica sukladno čl. 4. Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje, stoga neće više biti automatskog produljivanja ugovora o stambenoj štednji.  Ako po isteku ugovora o stambenoj štednji ne podignete ušteđena sredstva, ugovor se svejedno smatra da je prestao, a na vaša ušteđena sredstva će se obračunati kamata po viđenju prilikom isplate.

Što želimo da znate i razumijete

Administrativnom rječnikom, pripajanje izgleda ovako:

Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Magazinska cesta 69, OIB:53056966535 obavještava da je dana 10.02.2022.g. sklopljen Ugovor o pripajanju između Raiffeisenbank Austria d.d., kao Društva preuzimatelja i Raiffeisen stambena štedionica d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37b, OIB:99833333809 kao pripojenog društva, te da je Ugovor o pripajanju prijavljen i pohranjen u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu dana 11.02.2022. godine. Sukladno članku 531. Zakona o trgovačkim društvima, za pripajanje se ne traži odobrenje glavne skupštine Raiffeisenbank Austria d.d., kao društva preuzimatelja. Dioničari društva Raiffeisenbank Austria d.d. se upozoravaju na njihovo pravo iz članka 531. te članka 517. Zakona o trgovačkim društvima, koja mogu ostvarivati u roku od 30 (trideset) dana od dana ove objave.

Dakle, kada pričamo o Stambenoj štedionici, mislimo na Raiffeisen stambenu štedionicu d.d., a kada pišemo banka, mislimo na društva Raiffeisenbank Austria d.d. 

Informacija o objavi Ugovora o pripajanju i o upisu pripajanja u sudski registar bit će objavljena na stranicama www.rba.hr (upravo ju čitate) i www.raiffeisenstambena.hr, poslovnicima banke i na internetskim stranicama sudskog registra https://sudreg.pravosudje.hr.

Upisom pripajanja, banka će postati voditelj obrade vaših osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR Uredba (EU) 2016/679). Informacije o tome kako banka postupa s podacima pronađite na www.rba.hr/postupanje-s-osobnim-podacima/.

Obzirom na pripajanje, vaša stambena štednja, njezino osiguranje i zaštita vaših prava regulirani su zakonskim propisima. Oni uključuju Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje, Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o kreditnim institucijama i Zakon o sustavu osiguranja depozita.

Temeljem odredbi članka 5. Zakona o kreditnim institucijama, banka i Stambena štedionica su kreditne institucije, te se na obje primjenjuje isti sustav osiguranja depozita kako je reguliran Zakonom o sustavu osiguranja depozita.

Bitno je istaknuti da, temeljem članka 18. istoga Zakona o sustavu osiguranja depozita, posebno njegovih stavaka 4. i 5. imate pravo u roku tri mjeseca od ove obavijesti povući vaše depozite u cijelosti, skupa s, do trenutka povlačenja, obračunatim kamatama i drugim naknadama i to bez ikakvih troškova, penala ili drugih negativnih posljedica za vas.

Pravo na državna poticajna sredstva (DPS) ostvarujete sukladno Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje, prema kojem je potrebno neprekidno trajanje stambene štednje od 60 mjeseci.

Nadalje, banka će kao vlastite preuzeti sve opće akte Stambene štedionice, te će ujedno preuzeti i obvezu obavještavanja. To uključuje dostavu izvadaka po stambenom kreditu i stambenoj štednji sukladno Zakonu o kreditnim institucijama, u rokovima kako to radi i Stambena štedionica. Ovo podrazumijeva i objavu na svojim web stranicama www.rba.hr.

Godišnje izvatke po stambenoj štednji i/ili stambenom kreditu banka će vam dostavljati na adresu koju ste naveli u Stambenoj štedionici.

Od trenutka pripajanja, postojeći web portal „Moja stambena“ neće više biti dostupan, stoga vas molimo da izvadak po stambenom kreditu i stambenoj štednji za 2021. godinu preuzmete najkasnije do 30. travnja 2022. godine, a nakon toga datuma možete ih zatražiti u poslovnicama banke.

Pitanja i odgovori