Osnovni račun i Posebni osnovni račun

 

U skladu sa Zakonom o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu, klijenti koji imaju zakonito boravište u Europskoj uniji kao i klijenti koji nisu dobili dozvolu za boravak, a koji nemaju otvoren račun za plaćanje, mogu otvoriti tekući račun po kojem se ugovaraju paketi Osnovni i Posebni osnovni račun.

Osnovni račun

 • Paket OSNOVNI RAČUN sadrži sljedeće usluge:

  Paket OSNOVNI RAČUN sadrži sljedeće usluge:

  - usluge otvaranja, vođenja i zatvaranja računa,
  - usluge koje omogućuju polaganje novčanih sredstava na račun,
  - usluge koje omogućuju podizanje gotovog novca s računa na šalteru poslovnica ili na bankomatima u RH i inozemstvu,
  - usluge izvršenja sljedećih platnih transakcija: izravnih terećenja i/ili trajnih naloga, platnih transakcija putem debitne kartice, uključujući plaćanja putem interneta, plaćanja na šalterima poslovnica i putem kanala internetskog bankarstva.

  Banka otvara samo jedan račun s ugovorenim paketom Osnovni račun, uz koji se ne može koristiti drugi tekući račun. Novčana sredstva na računu po kojem je ugovoren paket Osnovni račun vode se kao sredstva po viđenju, isključivo u eurima i po njemu banka ne odobrava prekoračenje.

   

   

 • Naknada za korištenje osnovnog računa

  Naknada za korištenje osnovnog računa

  Za korištenje paketa OSNOVNI RAČUN obračunava se naknada u iznosu 1,19 EUR / 9,00 HRK mjesečno koja uključuje:
  - vođenje tekućeg računa
  - izdavanje debitne kartice vlasnika računa
  - pristupninu i korištenje internetskog i mobilnog bankarstva.

  Ostale naknade banka obračunava i naplaćuje sukladno Naknadama u poslovanju s fizičkim osobama koje su dostupne i u poslovnicama banke.

Posebni osnovni račun

 • Paket POSEBNI OSNOVNI RAČUN sadrži sljedeće usluge:

  Paket POSEBNI OSNOVNI RAČUN sadrži sljedeće usluge:

  - usluge otvaranja, vođenja i zatvaranja računa,
  - usluge koje omogućuju polaganje novčanih sredstava na račun,
  - usluge koje omogućuju podizanje gotovog novca s računa na šalteru poslovnica ili na bankomatima u RH i inozemstvu
  - usluge izvršenja sljedećih platnih transakcija:  izravnih terećenja i/ili trajnih naloga, platnih transakcija putem debitne kartice, uključujući plaćanja putem Interneta,  plaćanja na šalterima poslovnica i putem kanala internetskog bankarstva.

 • Kako otvoriti Posebni osnovni račun?

  Kako otvoriti Posebni osnovni račun?

  Paket je namijenjen klijentima koji pripadaju osjetljivoj skupini, odnosno korisnicima prava prema zakonu kojim je uređena socijalna skrb:
  - zajamčene minimalne naknade

  - naknade za osobne potrebe korisnika smještaja
  -  naknada za redovito studiranje
  - osobne invalidnine
  - doplatak za pomoć i njegu i
  - naknade do zaposlenja. 

  Za otvaranje paketa POSEBNI OSNOVNI RAČUN, potrebno je dostaviti odgovarajuće rješenje nadležnog tijela (npr. Rješenje Centra za socijalnu skrb, Ureda državne uprave u Županiji i sl.). Klijent može imati samo jedan račun s ugovorenim paketom Posebni osnovni račun, uz koji se ne može otvoriti i koristiti redovni tekući račun. Novčana sredstva na računu po kojem je ugovoren paket Posebni osnovni račun vode se kao sredstva po viđenju isključivo u eurima i po njemu banka ne odobrava prekoračenje.

 • Naknada i korištenje paketa Posebni osnovni račun

  Naknada i korištenje paketa Posebni osnovni račun

  Paket POSEBNI OSNOVNI RAČUN se ugovara na rok koji je naveden u dokaznoj dokumentaciji, odnosno do dana do kada vrijedi njegov status socijalne kategorije, ali ne kraće od 1 godine. Banka će klijentu omogućiti korištenje paketa Posebni osnovni račun do datuma do kojeg mu je prema rješenju nadležnog tijela priznato pravo iz socijalne skrbi, a minimalno na rok od 1 godine. Ukoliko po isteku datuma rješenja klijent ne dokaže odgovarajućim dokumentom da i dalje pripada socijalno osjetljivoj kategoriji, paket Posebni osnovni račun se ukida i automatski ugovara paket Osnovni račun.

  Za korištenje paketa Posebni osnovni račun banka ne naplaćuje mjesečnu naknadu. Paket uključuje sljedeće usluge:
  - vođenje tekućeg računa
  - izdavanje debitne kartice vlasnika računa
  - pristupnina i korištenje on-line bankarstva (internetsko bankarstvo i mobilno bankarstvo)
  - 10 nacionalnih platnih transakcija u eurima mjesečno besplatno - u 10 besplatnih transakcija ulaze kreditni transferi nacionalni u eurima zadani u poslovnicama Banke ili putem on-line bankarstva te trajni nalozi i izravna terećenja.

  Ostale naknade Banka obračunava i naplaćuje sukladno Naknadama u poslovanju s fizičkim osobama koje su dostupne i u poslovnicama banke.

Podrška

RBA INFO

Nazovite nas na info telefon

Email

Pošaljite nam email

Poslovnice

Pronađite najbližu poslovnicu