Dokumentarno poslovanje

Instrumenti osiguranja, naplate potraživanja i podmirenja obveza
u domaćem i međunarodnom poslovanju

Dokumentarno poslovanje

Instrumenti osiguranja, naplate potraživanja i podmirenja obveza
u domaćem i međunarodnom poslovanju

Saznajte više

Vaše poslovne potrebe

 

Pružamo vam stručnu podršku u dokumentarnom poslovanju!

Poslujete na domaćem i inozemnom tržištu i želite kvalitetnu poslovnu suradnju s vašim partnerima?
Ugovaranje instrumenata dokumentarnog poslovanja omogućuje vam efikasnije planiranje novčanog toka i pruža dodatnu sigurnost u naplati i plaćanju izvršenih poslova. 

Prednosti

 • Smanjite rizik poslovanja

  Smanjite rizik poslovanja

  Korištenjem instrumenata dokumentarnog poslovanja podižete razinu sigurnosti naplate i izvršenja plaćanja i ostvarujete bolju poslovnu suradnju s vašim partnerima

 • Savjetovanje i stručna podrška

  Savjetovanje i stručna podrška

  Naš tim s dugogodišnjim iskustvom u dokumentarnom poslovanju dat će vam stručno mišljenje o sadržaju instrumenata i pružiti vam stručnu podršku kako bi dodatno utjecali na smanjenje potencijalnih rizika ugovorenog posla

 • Međunarodna bankarska grupacija

  Međunarodna bankarska grupacija

  Kao članica grupacije Raiffeisen Bank International imamo široku korespondentnu mrežu banaka s kojima poslujemo 

Proizvodi dokumentarnog poslovanja

 
 • Garancije
  • Garancija je najčešće korišteni instrument osiguranja koji banka izdaje na zahtjev klijenta (nalogodavca) i njime garantira trećoj strani (korisniku garancije) da će izvršiti plaćanje iznosa iz garancije, ako klijent ne izvrši svoju obvezu po ugovorenom poslu.
   Izdajemo garancije u zemlji i inozemstvu za redovno poslovanje kao i posebne garancije prilagođene vašim potrebama.
   Najčešće vrste garancija su:
   • garancija za ozbiljnost ponude
   • garancija za dobro izvršenje posla
   • garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku
   • garancija za povrat avansa
   • garancija za  plaćanje isporučene robe
   • garancija za uredan povrat kredita
   • carinske garancije

 • Dokumentarni akreditivi
  • Dokumentarni akreditiv je instrument plaćanja i osiguranja plaćanja u međunarodnoj trgovini koji poslovnim partnerima pruža veću sigurnost u realizaciji ugovorenog posla te smanjuje mogući rizik naplate kod poslovanja s novim partnerima.
   U skladu sa zahtjevom i instrukcijama klijenta (uvoznika), banka preuzima obvezu plaćanja poslovnoj banci izvoznika temeljem urednih izvoznih dokumenata navedenih u uvjetima akreditiva.
   Dokumentarni akreditiv po uvoznom poslu izdaje se na zahtjev uvoznika, a banka uvoznika ga otvara i u obvezi je plaćanja nakon prezentiranja urednih izvoznih dokumenata od strane izvoznika.
   Dokumentarni akreditiv po izvoznom poslu je izdan u korist izvoznika preko njegove poslovne banke koja ga o tome obavještava.
   Ako poslovna banka izvoznika dodaje konfirmaciju postaje obvezna izvršiti isplatu po akreditivu, u slučaju neplaćanja od strane banke uvoznika.

 • Dokumentarna naplata (inkaso dokumenata)
  • Inkaso dokumenata ili dokumentarna naplata je način plaćanja između izvoznika i uvoznika u kojem izvoznik (prodavatelj) svojoj poslovnoj banci uručuje uobičajene izvozne dokumente (faktura, transportni dokument i sl.) i izdaje instrukciju banci (inkaso nalog) da dokumente proslijedi banci uvoznika (kupca) u svrhu naplate. Uvoznik će s dokumentima moći raspolagati samo uz uvjet da odmah izvrši plaćanje ili akceptira mjenicu. Dokumentarna naplata ne uključuje obvezu banke, jer naplata ovisi o ispunjenju uvjeta od strane uvoznika (kupca).
   Ovisno o odnosu među partnerima te o potrebama i zahtjevima, naplata može sadržavati sljedeće instrukcije:
   • predaja dokumenata uz plaćanje - Documents against payment (D/P) / Cash Against Documents (CAD)
   • predaja dokumenata uz akcept mjenice - Documents against Acceptance (D/A) 
    

 • Forfaiting (otkup inozemnih potraživanja)
  • Forfaiting je fleksibilna tehnika izvoznog financiranja putem otkupa nedospjelih potraživanja nastalih izvozom robe ili izvršenjem usluga. Klijentima nudimo usluge otkupa potraživanja (forfaitinga) za izvršene poslove ugovorene uz odgodu plaćanja. Banka otkupljuje klijentovo potraživanje i klijentu isplaćuje iznos potraživanja umanjen za diskont. Instrument pogodan za forfaiting je akreditiv s odgođenim plaćanjem.

Kontaktirajte nas

Trebate garanciju ili forfaiting?

Pošaljite nam upit na e-mail.

Trebate akreditiv ili inkaso?

Pošaljite nam upit na e-mail.