Naknade

Izvadak iz Tarife za poslovne subjekte (336 KB)

Pojašnjenje promjena Naknada za kartično poslovanje za poslovne subjekte od 16.02.2021. (106 KB)

Naknade za kartično poslovanje za poslovne subjekte (138 KB)

Naknade za prihvat kartičnih proizvoda na prodajnim mjestima - u primjeni od 15.12.2019. (73 KB)

Naknade za prihvat kartičnih proizvoda na prodajnim mjestima (78 KB)

Naknade za kupoprodaju deviza korištenjem usluga Sektora riznice i investicijskog bankarstva (125 KB)

Ostala dokumentacija

Izvadak iz Tarife za poslovne subjekte (336 KB)

Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata (456 KB)

Osnovne informacije o zaštiti depozita (266 KB)

Terminski plan izvršenja platnih transakcija (188 KB)

Arhiva-2018-11-01_Terminski plan izvršenja platnih transakcija za fizičke osobe (114 KB)