Garancije i akreditivi

Instrumenti osiguranja, naplate potraživanja i podmirenja
obveza u domaćem i međunarodnom poslovanju

Garancije i akreditivi

Instrumenti osiguranja, naplate potraživanja i podmirenja
obveza u domaćem i međunarodnom poslovanju

Saznajte više

Zahtjev za financiranje (537 KB)

Kvartalno financijsko izvješće, tablica zaduženosti, kupci i dobavljači (84 KB)

Tablica zaduženosti, kupci i dobavljači (61 KB)

Obrazac za sociodemografske podatke (167 KB)

Nalog za otvaranje dokumentarnog akreditiva (Nalog 15) (1.303 KB)

Vodič kroz međunarodne dokumentarne akreditive (473 KB)

Opći uvjeti za kreditno i dokumentarno poslovanje s poslovnim subjektima od 1.4.2019. (394 KB)

Opći uvjeti za kreditno i dokumentarno poslovanje s poslovnim subjektima od 1.6.2018. (407 KB)

Odluka o visini naknada za usluge Banke - Točka A Opće odredbe (114 KB)