Informacije o obradi osobnih podataka u Osnovnom sustavu registra između kreditnih i financijskih institucija

Osnovne informacije

 

U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (dalje u tekstu: Uredba) dajemo Vam ove informacije kako bismo Vas upoznali s mogućom obradom Vaših podataka u Osnovnom sustavu registra (u daljnjem tekstu: OSR sustav).
OSR sustav je sustav obrade i razmjene podataka o klijentima između kreditnih i financijskih institucija kao korisnika OSR sustava (u daljnjem tekstu: korisnici) posredstvom HROK za potrebe procjene kreditne sposobnosti i/ili upravljanja kreditnim rizikom. 
U smislu Uredbe, korisnici su i pojedinačni i zajednički voditelji obrade u OSR sustavu, a društvo Hrvatski registar obveza po kreditima d.o.o. Zagreb, Ulica Filipa Vukasovića 1 (u ovom tekstu: HROK), je, ovisno o situaciji, njihov pojedinačni ili zajednički izvršitelj obrade.
U skladu s člancima 13. i 14. Uredbe, ovime Vas, kao svog klijenta u svojstvu dužnika, sudužnika i/ili jamca, obavještavamo da mi, kao jedan od korisnika OSR sustava, obrađujemo Vaše osobne podatke u OSR sustavu ako prema nama imate, ili ste imali, novčanu obavezu (kao što je primjerice kredit ili prekoračenje po računu ili dugovanje po kartici, itd.). Vaše podatke, uključujući i osobne podatke, obrađujemo u OSR sustavu na način da ćemo razmjenjivati podatke o Vašim novčanim obvezama s drugim sudionicima ORS sustava. 

Svrhe obrade i pravna osnova za obradu

Svrha obrade i razmjene Vaših osobnih podataka u OSR sustavu između kreditnih i financijskih institucija kao korisnika OSR sustava jest procjena Vaše kreditne sposobnosti i/ili upravljanje našim kreditnim rizikom prema Vama u slučaju kada ste naš klijent ili kada to namjeravate biti. 

Razmjena Vaših podataka u OSR sustavu:
 
a) između kreditnih institucija (banaka, štednih banaka i stambenih štedionica) temelji se na poštovanju pravne obveze (u skladu s čl. 6. st. 1. toč. c) Uredbe) sadržane u čl. 321. Zakona o kreditnim institucijama kojim je uređena obveza razmjene podataka i informacija o klijentima između kreditnih institucija za potrebe procjene kreditne sposobnosti i/ili upravljanja kreditnim rizikom i
 
b) između kreditnih i financijskih institucija te financijskih institucija međusobno temelji se na našem legitimnom interesu, kao i legitimnom interesu svih korisnika (u skladu s čl. 6. st. 1. toč. f) Uredbe) da procjenjujemo kreditnu sposobnosti klijenata (sposobnost klijenata za urednom otplatom obveze) kako bi smanjili i/ili izbjegli rizik loših plasmana i prezaduženosti klijenata te upravljali kreditnim rizicima u odnosu na svoje klijente što je jedna od regulatornih obveza korisnika.

Koji se Vaši podatci obrađuju u OSR sustavu?

 

U OSR sustavu obrađuju se i razmjenjuju sljedeće kategorije Vaših podataka: 
- identifikacijski podatci i
- podaci o postojećim, podmirenim ili na drugi način zatvorenim obvezama. 

 

Obrada podataka

 • Kako, zašto i kada se obrađuju Vaši podaci u OSR sustavu?

  Kako, zašto i kada se obrađuju Vaši podaci u OSR sustavu?

  Vaši podaci obrađuju se dostavom i pohranom podataka u OSR sustavu te razmjenom tih podataka između korisnika OSR sustava na zahtjev pojedinog korisnika u slučajevima kada procjenjuje kreditnu sposobnost i/ili upravlja kreditnim rizikom. 
  Radi toga, mi, kao i ostali korisnici OSR sustava jednom mjesečno dostavljamo ažurirane osobne podatke o našim klijentima u OSR sustav.  
  Zahtjev za razmjenu možemo postaviti mi, kao i drugi korisnici kada procjenjujemo ili drugi korisnik procjenjuje Vašu kreditnu sposobnost i/ili upravljamo ili drugi korisnik upravlja kreditnim rizikom prema Vama. Na temelju postavljenog zahtjeva razmjenjuju se i objedinjavaju svi podatci o Vašim novčanim obvezama koji su pohranjeni u OSR sustavu u trenutku postavljanja zahtjeva i sastavlja se OSR izvještaj o podacima sadržanim u OSR sustavu.  
  Ako u OSR sustavu ne postoje podatci o Vašim novčanim obvezama, umjesto izvještaja izrađuje se obavijest o tome da za Vas nema takvih podataka u OSR sustavu.

   

 • Kakav je utjecaj obrade podataka u OSR sustavu na Vas?

  Kakav je utjecaj obrade podataka u OSR sustavu na Vas?

  Sadržaj izvještaja sastavljenog na temelju razmjene podataka o Vašim novčanim obvezama u OSR sustavu može imati utjecaj na naše poslovne odluke koje se tiču Vas, kako one za koje je važna Vaša kreditna sposobnost, tako i one koje donosimo u vezi s upravljanjem kreditnim rizikom prema Vama.

   

 • Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?

  Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?

  U OSR sustavu čuvaju se i razmjenjuju podatci o Vašim novčanim obvezama koji su stari najviše 4 (četiri) godine. Nakon što je Vaša novčana obveza u potpunosti podmirena ili na drugi način zatvorena, Vaši podaci se čuvaju još najviše 4 (četiri) godine od dana kada je novčana obveza u potpunosti podmirena ili na drugi način zatvorena. 


   

 • Tko su primatelji Vaših osobnih podataka?

  Tko su primatelji Vaših osobnih podataka?

  Primatelji podataka iz OSR sustava su samo korisnici OSR sustava, i to samo oni koji su postavili zahtjev za razmjenu podataka i na temelju toga dobili izvještaj s podatcima o Vašim novčanim obvezama ili obavijest da se u OSR sustavu ne nalaze podatci o Vašim novčanim obvezama. Posredno, primatelj je i HROK kao izvršitelj obrade u OSR sustavu.

  Aktualni popis korisnika OSR sustava objavljen je na stranici HROK-a.

Vaša prava koja ostvarujete u RBA (u slučaju obrade vaših podataka u OSR sustavu)

 
 • Pravo na pristup osobnim podacima
  • Vezano uz podatke koji se obrađuju u OSR sustavu, možete zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te kopiju osobnih podataka u slučaju da se podaci obrađuju.

 • Pravo na ispravak
  • U slučaju da smatrate da podaci koji se obrađuju u OSR sustavu nisu točni ili potpuni, možete zatražiti ispravak, odnosno dopunu podataka.

 • Pravo na brisanje ("pravo na zaborav")
  • Pravo na brisanje osobnih podataka možete ostvariti ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
   - osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
   - uložili ste prigovor na obradu, a Vaši legitimni razlozi za brisanje nadilaze naš legitimni interes za obradu (i legitimni interes drugih korisnika); 
   - osobni podaci nisu zakonito obrađeni ili se osobni podaci moraju brisati radi poštovanja pravne obveze.
   Pravo na brisanje u skladu s Uredbom ne primjenjuje se, iako je ispunjen jedan od gore navedenih uvjeta, ako je obrada nužna radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja; radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe korisnik ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti korisnika; u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s propisima; radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

 • Pravo na ograničenje obrade
  • Pravo na ograničenje obrade možete ostvariti ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
   - osporavate točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se korisniku omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
   - obrada nije zakonita i protivite se brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
   - korisnik više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
   - uložili ste prigovor na obradu na temelju članka 21. stavka 1. Uredbe očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi korisnika Vaše razloge.

 • Pravo na prigovor
  • U onom dijelu u kojem se Vaši osobni podatci obrađuju i razmjenjuju u OSR sustavu na temelju legitimnog interesa, možete na temelju članka 21. stavka 1. Uredbe u svakom trenutku uložiti  prigovor na takvu obradu Vaših osobnih podataka na temelju svoje posebne situacije koja bi nadilazila naš legitimni interes za obradu Vaših podataka u OSR sustavu i legitimni interes drugih korisnika za obradu tih podataka.  
   Napominjemo da Vaš prigovor na obradu i razmjenu Vaših podataka u OSR sustavu na temeljem legitimnog interesa nema utjecaj na obradu i razmjenu Vaših podataka u OSR sustavu u onom dijelu u kojem se ta obrada i razmjena temelji na poštovanju pravne obveze koju kreditne institucije imaju prema čl. 321. Zakona o kreditnim institucijama s obzirom na to da se radi o obradi i razmjeni podataka radi poštovanja pravne obveze u skladu s čl. 6. st. 1. toč. c) Uredbe.  
   Dodatno, svaka osoba čiji osobni podatci se obrađuju u OSR sustavu, ima pravo podnijeti prigovor na obradu svojih osobnih podataka nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Više informacija

 
 

KAKO OSTVARITI NAVEDENA PRAVA?
Ukoliko gore navedena prava želite ostvariti kao fizička osoba molimo da prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarenjem Vaših prava na zahtjevu navedete Vaš OIB i ime i prezime.
U slučaju da Vaša prava želite ostvariti isključivo kao 
poslovni subjekt, molimo da tada na zahtjevu navedete naziv poslovne djelatnosti, OIB i matični broj poslovnog subjekta. 

Navedena prava možete ostvariti podnošenjem zahtjeva kojim će se osigurati nedvojbena identifikacija Vas kao klijenta, u pisanom obliku osobno ili po opunomoćeniku u svakoj RBA poslovnici, odnosno možete poslati poštom na adresu Raiffeisenbank Austria d.d., 10000 Zagreb, Magazinska 69 ili putem elektroničke pošte na e-mail adresu zastita-osobnih-podataka@rba.hr.

KAKO PRISTUPITI SVOJIM PODACIMA U OSR SUSTAVU?
Sva prava ostvarujete u RBA, a dodatno zahtjev za ostvarivanje prava pristupa osobnim podacima možete podnijeti pisanim putem na adresu HROK d.o.o., Filipa Vukasovića 1, 10000 Zagreb, pod uvjetom da taj zahtjev sadrži Vaš ovjereni potpis kod javnog bilježnika u Republici Hrvatskoj ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske.

PITANJA ILI PRIMJEDBE U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA U OSR SUSTAVU
Ako imate pitanja ili primjedbe u vezi s obradom Vaših osobnih podataka u OSR sustavu, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka putem elektroničke pošte na e-mail adresu zastita-osobnih-podataka@rba.hr ili pisanim putem na adresu: Raiffeisenbank Austria d.d., Službenik za zaštitu osobnih podataka, 10000 Zagreb, Magazinska 69.