PRAVILA NAGRADNE IGRE ″RBA iskustva za pamćenje″

Temeljem Zakona o igrama na sreću  (NN br. 87/2009, 35/2013, 158/2013, 41/2014, 143/2014) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN br.  8/2010), Raiffeisenbank Austria d.d., OIB 53056966535, Magazinska cesta 69, 10 000 Zagreb, utvrđuje sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

″RBA iskustva za pamćenje“

Članak 1.

Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, 10 000 Zagreb, Hrvatska OIB 53056966535 (u daljnjem tekstu: Priređivač) priređuje nagradnu igru ″RBA iskustva za pamćenje″ (u daljnjem tekstu: Nagradna igra), koja će se održati u razdoblju od 01. srpnja do 31. listopada 2020. godine na području Republike Hrvatske, u svrhu promoviranja RBA osobnih Mastercard kreditnih i debitnih kartica.

Članak 2.

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje ispunjavaju uvjete iz Članka 4. ovog Pravilnika, osim zaposlenika Priređivača, te drugih osoba koje su direktno uključene u priređivanje i organizaciju Nagradne igre i/ili izvlačenje dobitnika.

Članak 3.

Nagradna igra ima 4 kruga, a za Nagradnu igru utvrđuje se ukupni nagradni fond od 36 nagrada ukupne vrijednosti od 80.498,72 kuna prema sljedećoj specifikaciji:

1. krug: 01.07.-31.07.2020.

 

Glavna nagrada: Mastercard Priceless iskustvo - Boškinac Pag (za 2 osobe)

7.584,70 + 1.000 HRK džeparac na RBA potrošačkoj kartici = 8.584,70 HRK bruto

Ostale nagrade na RBA potrošačkim karticama:

3 x 3.000 HRK = 9.000 HRK

5 x 1.000 HRK = 5.000 HRK

UKUPNO 1. KRUG: 22.584,70 HRK

2. krug: 01.08.-31.08.2020.

 

Glavna nagrada: Mastercard Priceless iskustvo - Bellevue Mali Lošinj (za 2 osobe)

7.096,02 + 1.000 HRK džeparac na RBA potrošačkoj kartici = 8.096,02 HRK bruto

Ostale nagrade na RBA potrošačkim karticama:

3 x 3.000 HRK = 9.000 HRK

5 x 1.000 HRK = 5.000 HRK

UKUPNO 2. KRUG: 22.096,02 HRK

3. krug: 01.09.-30.09.2020.

 

Glavna nagrada: Mastercard Priceless iskustvo - Hotel Kaštel Motovun (za 2 osobe)

3.628,00 + 1.000 HRK džeparac na RBA potrošačkoj kartici = 4.628,00 HRK bruto

Ostale nagrade na RBA potrošačkim karticama:

3 x 3.000 HRK = 9.000 HRK

5 x 1.000 HRK = 5.000 HRK

UKUPNO 3. KRUG: 18.628,00 HRK

4. krug: 01.10.-31.10.2020.

 

Glavna nagrada: Mastercard Priceless iskustvo - Vinarija Galić, Brodsku Stupnik (za 4 osobe)

2.190,00 + 1.000 HRK džeparac na RBA potrošačkoj kartici = 3.190,00 HRK bruto

Ostale nagrade na RBA potrošačkim karticama:

3 x 3.000 HRK = 9.000 HRK

5 x 1.000 HRK = 5.000 HRK

UKUPNO 4. KRUG: 17.190,00 HRK

 

Svaki krug po 9 dobitnika, sveukupno 36 dobitnika.

SVEUKUPNO NAGRADNI FOND: 80.498,72 HRK

Priređivač se obvezuje platiti 5% od utvrđene vrijednosti nagradnog fonda u korist Hrvatskog Crvenog križa.       

Članak 4.

Način sudjelovanja

Pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri ostvaruju svi korisnici RBA osobnih Mastercard kreditnih i/ili debitnih kartica koji u razdoblju od 01. srpnja do 31. listopada 2020. učine RBA osobnom Mastercard kreditnom i/ili debitnom karticom barem jednu transakciju plaćanja roba i/ili usluga na prodajnim mjestima u Hrvatskoj, inozemstvu ili na internetskim prodajnim mjestima (uključujući i plaćanje mobilnom platnom aplikacijom RaiPay) u vrijednosti od minimalno 200 kn te koji tijekom razdoblja trajanja Nagradne igre pošalju prijavu za sudjelovanje u Nagradnoj igri (u daljnjem tekstu: Sudionici).

Prijava se dostavlja isključivo putem  prijavnice koja se nalazi na web stranici Priređivača, www.rba.hr

Transakcije isplate gotovine na bankomatima i isplatnim mjestima ne sudjeluju u Nagradnoj igri.

Za sudjelovanje u Nagradnoj igri potrebno se prijaviti samo jednom, a prijava vrijedi tijekom cijelog trajanja nagradne igre.

Sudionik u Nagradnoj igri sudjeluje svakom transakcijom koja ispunjava gore navedene uvjete, te veći broj transakcija pojedinog Sudionika predstavlja i veće izglede za dobivanje nagrade.

Sudionici Nagradne igre koji imaju ugovorenu mojaRBA aplikaciju imaju dvostruko veću šansu za osvajanje nagrade (broj provedenih transakcija navedenih sudionika će se udvostručiti u sustavu za izvlačenje).

Sudionik može biti Osnovni ili Dodatni korisnik RBA osobne kreditne i/ili debitne kartice.

Sudionik Nagradne igre može dobiti samo jednu nagradu Nagradne igre (dobitnici nagrada pojedinog kruga nemaju više pravo sudjelovanja u nagradnoj igri.

Postupak izvlačenja nagrada

Javno izvlačenje nagrada održat će se nakon svakog kruga nagradne igre u prostorijama Priređivača (Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, Zagreb), u dolje navedenim terminima:

izvlačenje 1. kruga – 13. kolovoza 2020.
izvlačenje 2. kruga – 15. rujna 2020.
izvlačenje 3. kruga – 14. listopada 2020.
izvlačenje 4. kruga – 17. studenog 2020.

Ispravnost izvlačenja će nadgledati tročlana komisija.

Dobitnici će biti izvučeni elektronskim putem pomoću računala, metodom slučajnog odabira između Sudionika koji su zadovoljili uvjete sudjelovanja. 

Dobitnik može biti Osnovni ili Dodatni korisnik RBA osobne Mastercard kreditne i/ili debitne kartice.

Nagrada nije prenosiva.

O izvlačenju nagrada bit će sačinjen zapisnik koji će sadržavati: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu i urudžbeni broj, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog ili drugog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika, te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika.

Tročlana komisija potvrdit će istinitost podataka o dobitnicima.

Zapisnik potpisan od svih članova komisije Priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od osam dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Priređivač će u pisanom obliku obavijestiti dobitnike o dobivenoj nagradi u roku 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

c) Preuzimanje nagrada

Preuzimanje nagrada se vrši u poslovnici Raiffeisenbank Austria d.d., Vukovarska 37b, Zagreb (ili iznimno u nekoj drugoj poslovnici Raiiffeisenbank Austria d.d., u dogovoru s dobitnikom).

Dobitnici moraju preuzeti nagrade u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.

Dobitnici glavnih nagrada (Mastercard Priceless iskustvo) moraju iskoristiti osvojene nagrade najkasnije do 01. lipnja 2021. godine, osim u slučaju nemogućnosti korištenja nagrade zbog više sile ili pandemije.

Dobitnici glavnih nagrada (Mastercard Priceless iskustvo) realizaciju nagrade (termin korištenja i ostalo) dogovaraju direktno s agencijom Media Val, koja je zadužena za realizaciju Mastercard Priceless iskustava u Hrvatskoj.

Dobitnici moraju iskoristiti nagradne iznose na RBA potrošačkim karticama u roku od 1 (jedne) godine od dana izdavanja potrošačke kartice.

Dobitnici se prilikom preuzimanja nagrade moraju identificirati osobnom iskaznicom te potpisati Izjavu o preuzimanju nagrade čime prestaju daljnje obveze Priređivača nagrade prema njima.

U slučaju da Dobitnici nisu iz bilo kojeg razloga u mogućnosti osobno preuzeti nagradu ista će od strane Priređivača biti predana trećoj osobi, koja na temelju specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika preuzima nagradu u ime i za račun dobitnika.

Priređivač ne snosi troškove prijevoza ili putovanja ili bilo kakve druge troškove povezane s podizanjem nagrada.

Članak 5.

Sudionici u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

Članak 6.

Prijavnica za sudjelovanje u nagradnoj igri sadrži prezime i ime sudionika, OIB, adresu, e-mail adresu i kontakt telefon. Navedene osobne podatke iz prijavnice, kao i podatke o transakcijama s kojima sudionik sudjeluje u nagradnoj igri, Priređivač će obrađivati radi utvrđivanja prava sudionika na sudjelovanje u nagradnoj igri, izvlačenja nagrada te u svrhu obavještavanja dobitnika. Podatke iz prijavnice Priređivač neće prosljeđivati trećim osobama.  

Slanjem prijavnice  Sudionici  potvrđuju da su upoznati s ovim Pravilima koja sadrže i podatke o obradi njihovih osobnih podataka u svrhu organiziranja nagradne igre i da pristaju na njihovu primjenu.  

Obzirom na to da su sudionici klijenti Priređivača, sve ostale informacije o obradi njihovih osobnih podataka dostupne su u dokumentu Pravila postupanja Raiffeisenbank Austria d.d. s osobnim podacima fizičkih osoba.

Prijavom za sudjelovanje u nagradnoj igri sudionici daju privolu da Priređivač, ako postanu dobitnici nagrada, može bez naknade koristiti i javno objaviti u tiskanom, elektroničkom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njihove osobne podatke: ime, prezime, adresu, sliku, video materijal i sl. u svrhu eventualne javne objave rezultata Nagradne igre, kako  prilikom objave Dobitnika i dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka ili sličnih materijala vezanih uz Nagradnu igru.   

Članak 7.

Dobitnici nagrada ne snose nikakve poreze, obveze ili naknade direktno povezane s nagradom.

Članak 8.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.

U slučaju da ukupan nagradni fond iz Članka 3. nije podijeljen (nepodijeljene ili nepreuzete nagrade), a ukupan zbroj vrijednosti istog fonda iznosi 5.000 kn ili više, Priređivač će broj takvih nagrada utvrditi zapisnički, uz nazočnost javnog bilježnika i organizirati javnu dražbu na kojoj će se one prodati. Prikupljena sredstva bit će uplaćena u korist državnog proračuna u roku od 90 (devedeset) dana od isteka roka za podizanje nagrada.

Članak 9.

Sudionik koji sudjeluje u Nagradnoj igri prihvaća sva prava i obveze iz ovih Pravila.

Pravila Nagradne igre bit će objavljena na internetskoj stranici Priređivača, uz navođenje klase, ur. broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija za Pravila.

Članak 10.

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika ove Nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 11.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

Sudionici će o eventualnom prekidu Nagradne igre biti obaviješteni putem internetske stranice Priređivača.

U Zagrebu, 15. lipnja 2020.
Raiffeisenbank Austria d.d.
Magazinska cesta 69
10 000 Zagreb

KLASA: UP/I-460-02/20-01/247
URBROJ: 513-07-21-01-20-2

Zagreb, 18. lipanj 2020.