Stambeni krediti uz državnu subvenciju (APN)

Stambeni krediti uz državnu subvenciju (APN)

Saznajte više
 

Zainteresirani ste za kupnju nekretnine ili gradite svoj novi dom, a mlađi ste od 45 godina?

Saznajte sve o stambenim kreditima uz državnu subvenciju! 
Pripremite se na vrijeme i ugovorite sastanak u najbližoj RBA poslovnici.

Prednosti

 • Odabir valute

  Odabir valute

  Krediti u kunama ili eurima.

 • Povoljni uvjeti

  Povoljni uvjeti

  Povoljniji uvjeti subvencioniranih stambenih kredita od redovnih.

 • Procjena nekretnine

  Procjena nekretnine

  Bez troška procjene nekretnine do 30.09.2019.

 • Otplata kredita

  Otplata kredita

  Mogućnost odabira obročne ili anuitetske otplate.

Ključne informacije i uvjeti

 • Subvencija Republike Hrvatske

  Subvencija Republike Hrvatske

  • Krediti su namjenjeni građanima s prebivalištem u RH do navršene 45. godine života

  • Kredit uz subvenciju namjenjen je za kupnju stana čija cijena s PDV-om ne prelazi 1.500,00 eura po metru kvadratnom. Cijena stana može biti i viša od 1.500,00 eura, ali se razlika ne subvencionira.

  • Kao korisnik ovog kredita u prvih pet godina plaćate određeni postotak anuiteta ili obroka, a drugi dio subvencionira država putem APN-a u postotku od 30%-51%. Postotak subvencije ovisi o indeksu razvijenosti grada ili općine u kojoj je nekretnina koja se kupuje ili gradi.

 • Trajanje subvencioniranja

  Trajanje subvencioniranja

  Rok subvencije stambenog kredita je 5 godina, a može biti duži:

  • ako je podnositelj zahtjeva ili član njegova kućanstva navedenog u zahtjevu osoba s utvrđenim invaliditetom najmanje 50 % upisana u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom, subvencija se produžuje za dodatne dvije godine

  • ako podnositelj zahtjeva ili član njegova kućanstva ima djecu koja u trenutku zaključenja ugovora o subvencioniranju stambenog kredita nisu starija od 18 godina, subvencija se produžuje dodatno za jednu godinu po svakom djetetu

  • ako se korisniku kredita ili članu njegova kućanstva tijekom trajanja subvencije utvrdi invaliditet najmanje 50 % (upisano u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom), subvencija se produžuje za dodatne dvije godine

  • ako obitelj korisnika kredita za vrijeme trajanja subvencije dobije ili posvoji dijete, subvencija se produžuje za dodatne dvije godine po svakom djetetu

 • Povoljni uvjeti kreditiranja

  Povoljni uvjeti kreditiranja

  Valuta kredita EUR HRK
  Iznos kredita od 27.000,00 do 100.000,00 EUR od 200.000,00 kuna do iznosa kunske protuvrijednosti od 100.000,00 eura po srednjem tečaju Banke važećem na dan zaprimanja zahtjeva za kredit
  Redovna kamatna stopa 2,70%, godišnja, fiksna za prvih 5 godina pa promjenjiva za preostali rok otplate 2,80%, godišnja, fiksna za prvih 5 godina pa promjenjiva za preostali rok otplate
  Naknada za obradu kredita/Trošak procjene Bez naknade
  Rok otplate od 15 do 30 godina

  U promotivnom periodu do 30.9.2019. Banka plaća troškove procjene.

 • Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova:

  Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova:

  Vrsta kamatne stope Fiksna na rok 5 godina, pa promjenjiva
  Valuta kredita HRK EUR
  Iznos kredita 450.000,00 60.000,00
  Redovna fiksna kamatna stopa 2,80% 2,70%
  Redovna promjenjiva kamatna stopa po isteku fiksne kamatne stope 3,20% 3,10%
  Efektivna kamatna stopa (EKS)* 2,15% 2,06%
  Rok otplate kredita 240 mjeseci 240 mjeseci
  Broj anuiteta 240 240
  Mjesečni anuitet uz subvenciju RH i uz  fiksnu kamatnu stopu u prvih 5 godina otplate 1.715,62 226,67

  Mjesečni anuitet uz promjenjivu kamatnu stopu
  2.520,11 332,99 
  Kamata za razdoblje otplate kredita 150.672,60 19.367,40
  Interkalarna kamata 1.035,62 133,15
  Naknada za obradu kredita 0,00 0,00
  Ukupan iznos za plaćanje* 561.552,62 74.208,55

  Izračun reprezentativnog primjera iskazan je uz pretpostavku isplate kredita 1.8. i plaćanja interkalarne kamate do 31.8.2019., standardna anuitetska otplata. Mjesečni anuitet za prvih 5 godina otplate umanjen je za iznos subvencije RH.

  Za kredite u HRK redovna promjenjiva kamatna stopa po isteku fiksne kamatne stope utvrđena je kao zbroj fiksnog dijela u visini od 3,12% i 12-mjesečnog prinosa na Trezorske zapise Ministarstva financija RH u kunama za rok dospijeća 364 dana ostvarenog na aukciji dana 28.5.2019. u visini 0,08%.

  Za kredite u EUR redovna promjenjiva kamatna stopa po isteku fiksne kamatne stope utvrđena je kao zbroj fiksnog dijela u visini od 3,27% i 12 mjesečnog EURIBOR-a utvrđenog na dan 14.6.2019. u visini od -0,17%.

  *U ukupan iznos za plaćanje i EKS uključeni su prosječan iznos troška godišnje premije za policu osiguranja imovine u visini 198,00 HRK, postotak subvencije od 30% i trajanje subvencije 60 mjeseci. Trošak procjene snosi Banka.

  Dodatne informacije sukladno Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju:

  Kredit je osiguran hipotekom na nekretnini. Kredit  se može ugovoriti u stranoj valuti pa postoji rizik promjene tečaja koji može utjecati na promjenu visine ukupne ugovorne obveze kao i anuiteta/rata izraženo u kunama koju plaća potrošač.

  Po stambenim kreditima koji se ugovaraju uz promjenjivu kamatnu stopu ili uz fiksnu kamatnu stopu na određeni period pa promjenjiva postoji rizik promjene kamatne stope koji može utjecati na promjenu visine ukupne ugovorne obveze kao i anuiteta/rata izraženo u kunama koju plaća potrošač. 
  Po kreditu je obavezno sklapanje ugovora o dodatnim uslugama: polica osiguranja imovine i po potrebi polica osiguranja života.

 • Uvjeti i opće informacije

  Uvjeti i opće informacije

  Pogledajte uvjete i opće informacije:
  - stambeni kredit uz subvenciju RH u HRK
  - stambeni kredit uz subvenciju RH u EUR
  te se informirajte o potrebnoj dokumentaciji i ostalim uvjetima.

Podrška

RBA INFO

Nazovite nas na info telefon

Email

Pošaljite nam email

Poslovnice

Pronađite najbližu poslovnicu