Opći uvjeti korištenja RBA mKartica mobilne aplikacije

PODRUČJE PRIMJENE

Opći uvjeti uređuju ugovaranje, i korištenje aplikacije za mobilne telefone koja Korisniku aplikacije  omogućuje plaćanje roba i usluga, prikupljanje nagradnih bodova, pregled troškova te eventualne druge usluge putem virtualne kartice.

Ovi Opći uvjeti zajedno sa Zahtjevom za ugovaranjem i aktivacijom RBA mKartica mobilne aplikacije te s dokumentima:  „Naknade za kartično poslovanje za fizičke osobe” koji su u prilogu ovih Općih uvjeta, čine Okvirni ugovor o korištenju RBA mKartica mobilne aplikacije (dalje: Okvirni ugovor).

Odredbe ovog Okvirnog ugovora primjenjuju se zajedno sa odredbama Okvirnog ugovora za izdavanje i korištenje Osobne MasterCard i/ili Visa kreditne kartice i/ili sa odredbama Okvirnog ugovora o poslovanje po računima za plaćanje fizičkih osoba, ovisno o tome koristi li se mobilna aplikacija uz kreditu ili debitnu karticu.  

 

DEFINICIJE

Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovim Općim uvjetima imaju sljedeće značenje:

Banka

Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb, Hrvatska
INFO telefon: 072 62 62 62, INFO e-mail: info@rba.hr, INFO web: www.rba.hr

Banka je upisana u sudskom registru kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem upisa MBS: 080002366, OIB: 53056966535. Sve podružnice i poslovnice Banke navedene su na službenoj web stranici Banke www.rba.hr

Banka se nalazi na popisu banaka objavljenom na stranici Hrvatske narodne banke čije odobrenje za rad posjeduje i koja je nadležno tijelo za nadzor nad poslovanjem Banke.

 

RBA mKartica mobilna aplikacija

aplikacija za mobilne telefone na kojima postoji mogućnost instaliranja dodatnih aplikacija, a koja Korisniku RBA Visa kreditne i/ili debitne kartice omogućava plaćanje roba i usluga, prikupljanje nagradnih bodova, pregled troškova učinjenih aplikacijom te izvršenje drugih usluga koje je korisnik ugovorio s  Bankom. Banka omogućava korištenje RBA mKartica mobilne aplikacije temeljem zaprimljenog i prihvaćenog Zahtjeva za  ugovaranjem i aktivacijom RBA mKartica mobilne aplikacije, odnosno sklopljenog Okvirnog ugovora, tei aktivacije aplikacije.

 

Virtualna kartica
platni instrument kojega čini skup personaliziranih elektronski pohranjenih podataka koji se koristi putem RBA mKartica mobilne aplikacije i kojega Korisniku aplikacije, na njegov zahtjev i temeljem sklopljenog Okvirnog ugovora, izdaje Banka

 

Mobilni telefon
mobilni telefon na kojem postoji mogućnost instaliranja dodatnih aplikacija i čiji operativni sustav podržava korištenje funkcionalnosti RBAmKartica mobilne aplikacije.

 

RBA Visa kartica
Međunarodna Osobna Visa kreditna kartica  te Visa Elektron debitna kartica koju je,  sukladno odredbama Okvirnog ugovora za izdavanje i korištenje Osobne MasterCard i/ili Visa kreditne kartice odnosno sukladno odredbama Okvirnog ugovora poslovanja po računima za plaćanje fizičkih osoba izdala Banka u fizičkom obliku.

 

Korisnik aplikacije
Fizička osoba korisnik RBA Visa kartice, kreditne i/ili debitne koji je s Bankom sklopila Okvirni ugovor o korištenju RBA mKartica mobilne aplikacije

 

Personalizirana sigurnosna obilježja
Podaci na virtualnoj kartici i/ili podaci dobiveni od Banke koji Korisniku aplikacije omogućavaju korištenje virtualne kartice putem RBA mKartica mobilne aplikacije, kao što su primjerice, ali ne isključivo: Šifra uređaja, Aktivacijski kod, RBA mKartica PIN i sl.

 

Šifra uređaja
jedinstveni osobni tajni identifikacijski broj koji zajedno sa Aktivacijskim kodom služi za aktivaciju RBA mKartica mobilne aplikacije. Šifru uređaja izdaje Banka te  ju isporučuje Korisniku aplikacije nakon prethodno provedene identifikacije Korisnika. Šifra uređaja je strogo povjerljiv podatak i Korisnik ga je obvezan čuvati za cijelo vrijeme korištenja RBA mKartica mobilne aplikacije.

 

Aktivacijski kod
Jednokratni broj koji Banka izdaje Korisniku aplikacije prilikom ugovaranja RBA mKartica mobilne aplikacije i koji zajedno sa šifrom uređaja služi za aktivaciju RBA mKartica mobilne aplikacije.

 

RBA mKartica PIN
osobni tajni broj koji služi za autentifikaciju Korisnika aplikacije prilikom pristupa određenim funkcionalnostima aplikacije i za autorizaciju platnih transakcija izvršenih Virtualnom karticom putem RBA mKartica mobilne aplikacije.

 

NFC tehnologija
"Near Field Communication" tehnologija koja omogućuje bežični prijenos podataka na malim udaljenostima između dva uređaja

 

1. UGOVARANJE I AKTIVACIJA RBA mKARTICA MOBILNE APLIKACIJE

Zahtjev za ugovaranjem i aktivacijom RBA mKartica mobilne aplikacije (dalje:  Zahtjev) podnosi se u poslovnici Banke ili putem RBA direkt servisa.

Prihvatom Zahtjeva od strane Banke sklopljen je Okvirni ugovor o korištenju RBA mKartica mobilne aplikacije. Kao potvrdu da je Zahtjev prihvaćen, Banka uručuje Korisniku aplikacije  šifru uređaja i aktivacijski kod.

Ukoliko je Zahtjev zaprimljen u poslovnici Banke, Korisnik aplikacije primitak šifre uređaja i aktivacijskog koda potvrđuje svojim potpisom na Zahtjevu.

U slučaju predaje zahtjeva putem RBA direkt servisa, Korisnik će šifru uređaja i aktivacijski kod zaprimiti u svoj korisnički pretinac, a SMS porukom biti će obaviješten  o njihovoj isporuci.  Podnošenjem Zahtjeva  putem RBA direkt servisa Korisnik aplikacije daje pristanak za početak izvršavanja ugovora prije isteka roka od 14 dana od dana sklapanja ugovora, te potvrđuje da je upoznat da stoga nema pravo na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu u roku od 14 dana od sklapanja ugovora, sukladno propisima koji uređuju zaštitu potrošača.

Banka će, nakon što prihvatom zahtjeva za  ugovaranje i aktivaciju RBA mKartica mobilne aplikacije, bude sklopljen Okvirni ugovor, aktivirati korisniku one Virtualne kartice koje je Korisnik aplikacije označio na Zahtjevu. Korisnik može aktivirati bilo koju RBA Visa karticu, debitnu i/ili kreditnu, koju mu je Banka izdala temeljem odgovarajućeg Okvirnog ugovora.  Virtualne kartice aktiviraju se na rok važenja  odgovarajuće RBA Visa kartice. Virtualna kartica se automatski, bez posebnog zahtjeva Korisnika aplikacije, obnavlja na rok od tri godine, ukoliko Korisnik aplikacije ne otkaže RBA Visa karticu jedan mjesec prije isteka roka valjanosti postojeće kartice. Na ovaj način funkcionalnost Virtualnih kartica će se obnavljati sve do prestanka Okvirnog ugovora temeljem kojega se koristi RBA Visa kartica.  

Instalacijom RBA mKartica mobilne aplikacije i Korisnikovog uspješnog unosa  šifre uređaja i aktivacijskog koda u RBA mKartica mobilnu aplikaciju, Korisnik sam određuje RBA mKartica PIN za daljnji pristup RBA mKartica  mobilnoj aplikaciji.

Korisnik  može instalirati i koristiti RBA mKartica mobilnu aplikaciju na više mobilnih telefona . U tom slučaju za svaki pojedini mobilni telefon treba predati zaseban zahtjev za aktivaciju aplikacije te će mu biti uručene zasebne Šifre uređaja i Aktivacijski kodovi, odnosno bit će sklopljen zaseban Okvirni ugovor za svaki uređaj.

Banka ne preuzima obvezu obavještavanja Korisnika Virtualne kartice o aktivaciji pojedine Virtualne kartice u RBA mKartica mobilnoj aplikaciji.

Aktivacijom RBA mKartica mobilne aplikacije Korisnik aplikacije potvrđuje da je primio i u cijelosti prihvatio ove Opće uvjete.

 

2. KORIŠTENJE RBA MKARTICA MOBILNE APLIKACIJE I SUGLASNOST ZA IZVRŠENJE PLATNIH TRANSAKCIJA VIRTUALNOM KARTICOM

RBA mKartica mobilna aplikacija omogućuje beskontaktno plaćanje roba i/ili usluga na prodajnim mjestima, .

Suglasnost za izvršenje platne transakcije inicirane putem RBA mKartica mobilne aplikacije daje se prislanjanjem mobilnog telefona na kojem je instalirana RBA mKartica mobilna aplikacija na POS/EFT POS uređaj ili samoposlužni uređaj koji podržava prijenos podataka NFC tehnologijom, na Prodajnim mjestima, čime se transakcija smatra autoriziranom.

O izvršenju transakcije Korisnik aplikacije  bit će obaviješten ispisivanjem poruke na zaslonu svog mobilnog telefona u okviru RBA mKartica mobilne aplikacije, te potvrdom koju generira POS/EFT POS uređaj ili samoposlužni uređaj Prodajnog mjesta.

Korisnik kartice ne može opozvati platnu transakciju iniciranu RBA mKartica mobilnom aplikacijom  nakon što je  autorizirana.

Za iznos platne transakcije  inicirane putem RBA mKartica mobilne aplikacije Banka će teretiti tekući račun u kunama  po kojem je izdana RBA Visa debitna kartica, odnosno kreditni račun RBA Visa kreditne kartice, ovisno kojom karticom je obavljeno plaćanje. Korisnik aplikacije smije koristiti RBA mKartica mobilnu aplikaciju  samo do visine  raspoloživog salda na tekućem računu u kunama odnosno    ugovorenog limita po kreditnim karticama, sukladno odredbama odgovarajućeg Okvirnog ugovora

 

3. SIGURNOST PLATNOG INSTRUMENTA

Korisnik je u obvezi s dužnom pažnjom postupati s mobilnim telefonom na kojem je instalirana RBA mKartica mobilna aplikacija sa aktiviranim Virtualnim karticama. U slučaju promjene mobilnog telefona na kojem se koristi RBA mKartica mobilna aplikacija Korisnik je dužan postupiti na način propisan ovim Općim uvjetima.

Postupanje s dužnom pažnjom podrazumijeva poduzimanje svih razumnih mjera za zaštitu mobilnog telefona sa instaliranom mKartica mobilnom aplikacijom,  Šifre uređaja, Aktivacijskog koda, RBA mKartica PIN-a, kao i svih eventualnih drugih personaliziranih sigurnosnih obilježja,  sprječavanje  odnosno onemogućavanje trećih osoba da dođu u posjed  mobilnog telefona i/ili svakog od navedenih sigurnosnih obilježja, što se odnosi i na članove obitelji, kao i svako drugo postupanje propisano odredbama o zaštiti platnih instrumenata odgovarajućeg Okvirnog ugovora temeljem kojega je izdana RBA Visa kartica, a koje se po prirodi stvari može primijeniti na RBA mKartica mobilnu aplikaciju. 

Korisnik je dužan bez odgađanja obavijestiti Banku o gubitku, krađi ili zlouporabi mobilnog telefona na kojem je instalirana RBA mKartica mobilna aplikacija, Šifre uređaja, Aktivacijskog koda i/ili RBA mKartica PIN-a pozivom na broj telefona:  072 62 62 62 (za pozive iz inozemstva bira se broj +385 72 62 62 62) koji je dostupan od 00:00 do 24:00 sata, a telefonsku obavijest o gubitku ili krađi odmah potvrditi i pisano.

Banka ne odgovara za nastalu štetu ako Korisnik drugoj osobi otkrije ili učini dostupnim Šifru uređaja, Aktivacijski kod, RBA mKartica PIN, ili bilo koje drugo personalizirano sigurnosno obilježje,  i/ili mobilni telefon s instaliranom RBA mKartica mobilnom aplikacijom.

Svaka platna transakcija autorizirana na način opisan u ovim Općim uvjetima smatra se učinjenom od strane Korisnika aplikacije, osim ako je Korisnik prethodno prijavio gubitak, krađu ili zlouporabu Šifre uređaja, Aktivacijskog koda, RBA mKartica PIN-a i/ili mobilnog telefona s instaliranom RBA mKartica mobilnom aplikacijom.

Na odgovornost za neautorizirane platne transakcije odgovarajuće se primjenjuju odredbe Okvirnog ugovora temeljem kojega je izdana RBA Visa kartica.

Banka ima pravo blokirati RBA mKartica mobilnu aplikaciju, određenu transakciju i/ili Visa karticu iz sigurnosnih razloga, neovisno o prijavi Korisnika aplikacije sukladno odredbama Okvirnog ugovora za izdavanje i korištenje Osobne MasterCard i/ili Visa kreditne kartice i/ili odredbama Okvirnog ugovora o poslovanje po računima za plaćanje fizičkih osoba, ovisno o tome koristi li se mobilna aplikacija uz kreditu ili debitnu karticu. 

Blokada RBA mKartica mobilne aplikacije onemogućava njeno daljnje korištenje kao i korištenje svih virtualnih kartica koje su u nju uključene. Deblokadom RBA mKartica mobilne aplikacije ponovno je omogućeno njeno daljnje korištenje kao i korištenje svih virtualnih kartica koje su u nju uključene.

 

4. PRAVILA POSTUPANJA U SLUČAJU PROMJENE  MOBILNOG TELEFONA NA KOJEM JE INSTALIRANA RBA mKARTICA MOBILNA APLIKACIJA I ODGOVORNOST KORISNIKA

U slučaju promjene mobilnog telefona na kojem se koristi RBA mKartica mobilna aplikacija, Korisnik je o istom dužan bez odgađanja obavijestiti Banku, te u poslovnici Banke zatražiti da mu se izda novi Šifra uređaja  i Aktivacijski kod. Aktiviranjem RBA mKartica mobilne aplikacije na novom mobilnom telefonu, RBA mKartica mobilna aplikacija na mobilnom telefonu koji je zamijenjen prestaje biti aktivna, te ju je Korisnik dužan deinstalirati.

Korisnik aplikacije odgovoran je za svu štetu koja može nastati zbog nepoštivanja naprijed navedene obveze.

 

5. DOSTUPNOST USLUGE

Korisnik je odgovoran da u svakom trenutku na svojem mobilnom telefonu ima instaliranu aktualnu verziju RBA mKartica mobilne aplikacije, za održavanje kompatibilnim mobilnog telefona s kojeg pristupa RBA mKartica mobilnoj aplikaciji, njegovih postavki te software-a, mobilne mreže ili WiFi Internet veze koje su mu potrebni za ispravan pristup RBA mKartica mobilnoj aplikaciji i njezino korištenje te snosi sve telekomunikacijske i druge troškove koje je prouzročio pristupanjem i korištenjem RBA mKartica mobilne aplikacije.

Pristup i korištenje RBA mKartica mobilne aplikacije odvija se putem mreže mobilnih operatera, odnosno drugih mreža koje su izvan kontrole Banke. Banka nije odgovorna za okolnosti koje su na bilo koji način dovele do sprječavanja  prijenosa  podataka  i  komunikacije  s  RBA mKartica  mobilnom  aplikacijom,  uključivo,  ali  ne i ograničavajuće, nedostupnost, odnosno slaba pokrivenost mobilne mreže, kašnjenje u prenošenju podataka, kao i prekid ili smetnje na mobilnoj mreži ili WiFi internetskoj vezi.

Banka pridržava pravo onemogućiti Korisniku daljnje korištenje RBA mKartica mobilne aplikacije ako Korisnik nema na svojem mobilnom telefonu instaliranu aktualnu verziju RBA mKartica mobilne aplikacije, ako Korisnik na bilo koji način modificira tvornički instaliran operativni sustav (i/ili korisnička prava) ili njegovu službenu nadogradnju (i/ili korisnička prava) na mobilnom telefonu na kojem se nalazi instalirana RBA mKartica mobilna aplikacija. U tom slučaju više neće biti moguće pokrenuti aplikaciju, čak niti nakon reaktivacije RBA mKartica mobilne aplikacije novim Aktivacijskim kodom te će njeno korištenje biti trajno onemogućeno na tom mobilnom telefonu.

 

6. NAKNADA ZA KORIŠTENJE FUNKCIONALNOSTI VIRTUALNA KARTICA

Za korištenje Virtualnih kartica i/ili RBA mKartica mobilne aplikacije Banka Korisniku naplaćuje naknade sukladno Odluci o visini naknada za usluge Banke.

Naknada za aktivaciju nove Virtualne kartice u RBA mKartica mobilnu aplikaciju, naknada u slučaju gubitka, krađe ili oštećenja mobilnog telefona na kojem je instalirana RBA mKartica mobilna aplikacija sa uključenom Virtualnom karticom, te druge naknade koje Banka naplaćuje Korisniku propisane su Odlukom o visini naknada za usluge Banke.

 

7. KORIŠTENJE PODATAKA

Korištenjem RBA mKartica mobilne aplikacije Korisnik je suglasan da Banka može prikupljati i koristiti tehničke podatke, uključivo, ali ne i ograničavajuće, podatke o Korisnikovom uređaju i operativnom sustavu radi unapređenja RBA mKartica mobilne aplikacije, pružanja korisničke podrške te druge usluge. Banka pridržava pravo koristiti ove podatke, sve dok je to u obliku koji ne omogućava osobnu identifikaciju Korisnika, kako bi poboljšala svoje proizvode i/ili usluge i/ili tehnička rješenja.

 

8. PRESTANAK UGOVORA

Okvirni ugovor o korištenju RBA mKartica mobilne aplikacije sklapa se na neodređeno vrijeme, a prestaje otkazom ili raskidom. Korisnik aplikacije i Banka mogu u bilo kojem trenutku sporazumno, u pisanoj formi raskinuti Ugovor s trenutačnim učinkom.

Korisnik može u bilo kojem trenutku, jednostrano, u pisanoj formi, na adresu poslovnice Banke otkazati korištenje RBA mKartica mobilne aplikacije.

Banka ima pravo,  otkazati Okvirni ugovor  Uz otkazni rok od 2 mjeseca. Banka ima pravo u bilo kojem trenutku raskinuti Okvirni ugovor  bez ostavljanja otkaznog roka, u slučaju povrede bilo koje njegove odredbe od strane Korisnika aplikacije, kao i ako se Korisnik ne pridržava zakonskih propisa koji se primjenjuju na ovaj ili bilo koji drugi ugovorni odnos sa Bankom.

Ovaj ugovor automatski prestaje prestankom važenja Okvirnog ugovora za izdavanje i korištenje Osobne MasterCard i/ili Visa kreditne kartice i/ili Okvirnog ugovora o poslovanju po računima za plaćanje fizičkih osoba, ovisno o tome koristi li se RBA mKartica mobilna aplikacija uz kreditu ili debitnu karticu.  Banka zadržava pravo izmijeniti, ograničiti, onemogućiti ili obustaviti korištenje RBA mKartica mobilne aplikacije u bilo koje vrijeme s trenutnim učinkom zbog nastupa okolnosti koje mogu dovesti do narušavanja sigurnosti te u slučaju više sile.

U slučaju prestanka Ugovora o korištenju RBA mKartica mobilne aplikacije, Korisnik se obvezuje sa svojeg mobilnog telefona ukloniti RBA mKartica mobilnu aplikaciju u cijelosti.

 

9. ODGOVORNOST BANKE

Banka pruža uslugu korištenja RBA mKartica mobilne aplikacije u dobroj vjeri, sukladno svojim najboljim znanjima i mogućnostima.

Banka ne preuzima odgovornost za (i) neometano korištenje aplikacije, (ii) da će RBA mKartica mobilna aplikacija raditi neprekinuto i bez greške, odnosno (iii) da će svi eventualni nedostaci/greške RBA mKartica mobilne aplikacije biti odmah uklonjeni.

Banka nije odgovorna za bilo kakvu zlouporabu učinjenu od Korisnika i/ili trećih, niti za bilo koje odavanje povjerljivih podataka u slučaju da Korisnik nije poduzeo razumne mjere opreza za čuvanje svojih Personaliziranih sigurnosnih obilježja, osobito RBA mKartica PIN-a.

Banka ne odgovara za nedostupnost pojedine usluge RBA mKartica mobilne aplikacije zbog razloga koji su rezultat više sile ili djelovanja trećih osoba (štrajkovi, ratovi, neredi, teroristička djelovanja, odluke javnih tijela ili tijela s javnim ovlastima i sl.) ili pak zbog smetnji u telekomunikacijskom prometu koji nisu uzrokovani kvarovima ili nefunkcionalnostima Bančine opreme.

Banka ne odgovara za nedostupnost RBA mKartica mobilne aplikacije do koje je došlo radi manjkavosti ili kvarova na mobilnom telefonu Korisnika, neovisno o tome zbog kojih je razloga do njih došlo. Eventualne tehničke poteškoće u radu RBA mKartica mobilne aplikacije Banka će nastojati otkloniti u što kraćem roku.

 

10. PRIMJENA OSTALIH AKATA

Na sva pitanja koja nisu izričito regulirana ovim Općim uvjetima, kao što su npr. vrijeme primitka naloga za plaćanje, maksimalni rok za izvršenje platne transakcije, ograničenje trošenja za platne instrumente, naknade,  komunikacija, zaštitne mjere, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Okvirnog ugovora za izdavanje i korištenje Osobne MasterCard i/ili Visa kreditne kartice i/ili sa odredbama Okvirnog ugovora o poslovanje po računima za plaćanje fizičkih osoba, ovisno o tome koristi li se mobilna aplikacija uz kreditu ili debitnu karticu. 

 

11. RJEŠAVANJE PRIGOVORA I SPOROVA

Sve prigovore koji proizlaze iz korištenja RBA mKartica mobilne aplikacije ili su s njome povezani, Korisnik može uputiti Banci putem adresa za kontakt: INFO telefon: 072 62 62 62, INFO e-mail: info@rba.hr, INFO web: www.rba.hr, podružnice i poslovnice Banke te putem usluge iDIREKT internetskog bankarstva. Popis podružnica i poslovnica Banke, nalazi se na Internet stranici Banke www.rba.hr.

Banka će na prigovore odgovoriti u roku od  7 radnih  dana. Ukoliko nije zadovoljan odgovorom na prigovor Korisnik aplikacije može uputiti pritužbu Hrvatskoj narodnoj banci.

Sva sporna pitanja proizašla iz ovih Općih uvjeta, ugovorne strane će nastojati riješiti mirnim putem.

Radi rješenja eventualnih sporova koji nastanu u vezi s primjenom odredaba Zakona o platnom prometu, Korisnik aplikacije, sukladno odredbama odgovarajućeg Okvirnog ugovora po kojem je izdana RBA Visa kartica može podnijeti prijedlog za mirenje Centru za mirenje HGK.

U slučaju nemogućnosti postizanja mirnog rješenja, ugovara se nadležnost suda u Zagrebu.

Za tumačenje odredaba Okvirnog ugovora, kao i u slučaju spora, primjenjuje se hrvatsko pravo.

 

12. OBAVJEŠTAVANJE

O izvršenim platnim transakcijama iniciranim putem RBA mKartica mobilne aplikacije, Banka obavještava Korisnika sukladno točki 2. ovih općih uvjeta. Sve druge obavijesti koje Banka temeljem ugovora ili zakonskih odredaba dostavlja Korisniku aplikacije, dostavljaju se sukladno  odredbama Okvirnog ugovora za izdavanje i korištenje Osobne MasterCard i/ili Visa kreditne kartice i/ili Okvirnog ugovora o poslovanju po računima za plaćanje fizičkih osoba, ovisno o tome koristi li se RBA mKartica mobilna aplikacija uz kreditu ili debitnu karticu. 

 

13. ZAVRŠNE ODREDBE

Banka zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta.

Banka će obavijestiti Korisnika o izmjenama ovih Općih uvjeta dva mjeseca prije njihovog stupanja na snagu,  sukladno odredbama Okvirnog ugovora za izdavanje i korištenje Osobne MasterCard i/ili Visa kreditne kartice i/ili Okvirnog ugovora o poslovanju po računima za plaćanje fizičkih osoba, ovisno o tome koristi li se RBA mKartica mobilna aplikacija uz kreditu ili debitnu karticu,  Ukoliko korisnik aplikacije ne prihvati predložene izmjene, ima pravo otkazati okvirni ugovor. Obavijest o neprihvaćanju izmjena i otkazu okvirnog ugovora Korisnik aplikacije dostavlja Banci pisanim putem.  Ako do predloženog datuma stupanja na snagu Korisnik aplikacije ne obavijesti Banku da ih ne prihvaća, smatrat će se da je prihvatio predložene izmjene. Ovi Opći uvjeti korištenja RBA mKartica mobilne aplikacije stupaju na snagu 01.11.2017..