PRAVILA NAGRADNE IGRE ″Vi peglate, mi nagrađujemo!″

Temeljem Zakona o igrama na sreću  (NN br. 87/2009, 35/2013, 158/2013, 41/2014, 143/2014) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN br.  8/2010), Raiffeisenbank Austria d.d., OIB 53056966535, Magazinska cesta 69, 10 000 Zagreb, utvrđuje sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE
″Vi peglate, mi nagrađujemo!″

Članak 1.

Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, 10 000 Zagreb, Hrvatska OIB 53056966535 (u daljnjem tekstu: Priređivač) priređuje nagradnu igru ″Vi peglate, mi nagrađujemo!″ (u daljnjem tekstu: Nagradna igra), koja će se održati u razdoblju od 15. srpnja do 15. rujna 2019. godine na području Republike Hrvatske, u svrhu promoviranja RBA osobnih kreditnih i debitnih kartica.

Članak 2.

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje ispunjavaju uvjete iz Članka 4. ovog Pravilnika, osim zaposlenika Priređivača, te drugih osoba koje su direktno uključene u priređivanje i organizaciju Nagradne igre i/ili izvlačenje dobitnika.

Članak 3.

Za Nagradnu igru utvrđuje se nagradni fond od 18 nagrada ukupne vrijednosti od 75.000,00 kuna prema sljedećoj specifikaciji:

Nagrade Broj nagrada

Pojedinačna vrijednost nagrade

Ukupna vrijednost nagrada
RBA potrošačka kartica 1 20.000,00 kn 20.000,00 kn
RBA potrošačka kartica 2 10.000,00 kn 20.000,00 kn
RBA potrošačka kartica 5 5.000,00 kn 25.000,00 kn
RBA potrošačka kartica 10 1.000,00 kn 10.000,00 kn
Ukupno 18   75.000,00 kn

Priređivač se obvezuje platiti 5% od utvrđene vrijednosti nagradnog fonda u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 4.

a) Način sudjelovanja

Pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri ostvaruju svi korisnici RBA osobnih kreditnih i debitnih kartica koji u razdoblju od 15. srpnja do 15. rujna 2019. učine RBA osobnom kreditnom i/ili debitnom karticom barem jednu transakciju plaćanja roba i/ili usluga na prodajnim mjestima u Hrvatskoj, inozemstvu ili na internetskim prodajnim mjestima u vrijednosti od minimalno 200 kn te koji tijekom razdoblja trajanja Nagradne igre pošalju prijavu za sudjelovanje u Nagradnoj igri (u daljnjem tekstu: Sudionici).

Prijava se dostavlja isključivo putem  prijavnice  koja se nalazi na web stranici Priređivača, www.rba.hr

Transakcije isplate gotovine na bankomatima i isplatnim mjestima ne sudjeluju u Nagradnoj igri.

Za sudjelovanje u Nagradnoj igri potrebno se prijaviti samo jednom.

Sudionik u Nagradnoj igri sudjeluje svakom transakcijom koja ispunjava gore navedene uvjete, te veći broj transakcija pojedinog Sudionika predstavlja i veće izglede za dobivanje nagrade.

Sudionik može biti Osnovni ili Dodatni korisnik RBA osobne kreditne i/ili debitne kartice.

Sudionik Nagradne igre može dobiti samo jednu nagradu.

b) Postupak izvlačenja nagrada

Javno izvlačenje nagrada održat će se 24. rujna 2019. godine u prostorijama Priređivača (Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, Zagreb).

Ispravnost izvlačenja će nadgledati tročlana komisija uz nazočnost javnog bilježnika.

Dobitnici će biti izvučeni elektronskim putem pomoću računala, metodom slučajnog odabira između Sudionika koji su zadovoljili uvjete sudjelovanja. 

Dobitnik može biti Osnovni ili Dodatni korisnik RBA osobne kreditne i/ili debitne kartice.

Nagrada nije prenosiva.

O izvlačenju nagrada bit će sačinjen zapisnik koji će sadržavati: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu i urudžbeni broj, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog ili drugog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika, te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika.

Tročlana komisija potvrdit će istinitost podataka o dobitnicima.

Zapisnik potpisan od svih članova komisije Priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od osam dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Priređivač će u pisanom obliku obavijestiti dobitnike o dobivenoj nagradi u roku 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

c) Preuzimanje nagrada

Preuzimanje nagrada se vrši u poslovnici Raiffeisenbank Austria d.d., Vukovarska 37b, Zagreb (ili iznimno u nekoj drugoj poslovnici Raiiffeisenbank Austria d.d., u dogovoru s dobitnikom).

Dobitnici moraju preuzeti nagrade u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.

Dobitnici se prilikom preuzimanja nagrade moraju identificirati osobnom iskaznicom te potpisati Izjavu o preuzimanju nagrade čime prestaju daljnje obveze Priređivača nagrade prema njima.

U slučaju da Dobitnici nisu iz bilo kojeg razloga u mogućnosti osobno preuzeti nagradu ista će od strane Priređivača biti predana trećoj osobi, koja na temelju specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika preuzima nagradu u ime i za račun dobitnika.

Priređivač ne snosi troškove prijevoza ili putovanja ili bilo kakve druge troškove povezane s podizanjem nagrada.

Članak 5.

Sudionici u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

Članak 6.

Prijavnica za sudjelovanje u nagradnoj igri sadrži prezime i ime sudionika, OIB, adresu, e-mail adresu i kontakt telefon. Navedene osobne podatke iz prijavnice, kao i podatke o transakcijama s kojima sudionik sudjeluje u nagradnoj igri, Priređivač će obrađivati radi utvrđivanja prava sudionika na sudjelovanje u nagradnoj igri, izvlačenja nagrada te u svrhu obavještavanja dobitnika. Podatke iz prijavnice Priređivač neće prosljeđivati trećim osobama.  

Slanjem prijavnice  Sudionici  potvrđuju da su upoznati s ovim Pravilima koja sadrže i podatke o obradi njihovih osobnih podataka u svrhu organiziranja nagradne igre i da pristaju na njihovu primjenu.  

Obzirom na to da su sudionici klijenti Priređivača, sve ostale informacije o obradi njihovih osobnih podataka dostupne su u dokumentu Pravila postupanja Raiffeisenbank Austria d.d. s osobnim podacima fizičkih osoba.

Prijavom za sudjelovanje u nagradnoj igri sudionici daju privolu da Priređivač, ako postanu dobitnici nagrada, može bez naknade koristiti i javno objaviti u tiskanom, elektroničkom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njihove osobne podatke: ime, prezime, adresu, sliku, video materijal i sl. u svrhu eventualne javne objave rezultata Nagradne igre, kako  prilikom objave Dobitnika i dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka ili sličnih materijala vezanih uz Nagradnu igru.   

Članak 7.

Dobitnici nagrada ne snose nikakve poreze, obveze ili naknade direktno povezane s nagradom.

Članak 8.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.

U slučaju da ukupan nagradni fond iz Članka 3. nije podijeljen (nepodijeljene ili nepreuzete nagrade), a ukupan zbroj vrijednosti istog fonda iznosi 5.000 kn ili više, Priređivač će broj takvih nagrada utvrditi zapisnički, uz nazočnost javnog bilježnika i organizirati javnu dražbu na kojoj će se one prodati. Prikupljena sredstva bit će uplaćena u korist državnog proračuna u roku od 90 (devedeset) dana od isteka roka za podizanje nagrada.

Članak 9.

Sudionik koji sudjeluje u Nagradnoj igri prihvaća sva prava i obveze iz ovih Pravila.

Pravila Nagradne igre bit će objavljena na internetskoj stranici Priređivača, uz navođenje klase, ur. broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija za Pravila.

Članak 10.

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika ove Nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 11.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

Sudionici će o eventualnom prekidu Nagradne igre biti obaviješteni putem internetske stranice Priređivača.

Klasa i urbroj za nagradnu igru ''Vi peglate, mi nagrađujemo!''
KLASA: UP/I-460-02/19-01/415
URBROJ: 513-07-21-01-19-2
Zagreb, 02. srpnja 2019.