Pregled detalja stavke prometa

U pregledu se prikazuju detalji odabrane stavke prometa po transakcijskom računu.

Za povratak na listu prometa odaberite Nazad.

 

Pregled detalja kunskog plaćanja

U pregledu se prikazuju detalji odabranog kunskog plaćanja. Ovisno o trenutnom statusu odabranog platnog naloga, te dodijeljenim ovlaštenjima dostupne su opcije:

Izmijeni nalog – izmjena unešenog platnog naloga.
Autoriziraj nalog – autorizacija unešenog platnog naloga.
Deautoriziraj nalog – deautorizacija prethodno autoriziranog platnog naloga (ako su definirana dva potpisa po nalogu i status naloga je Djelomično autoriziran).
Novi nalog – kreiranje novog kunskog platnog naloga iz podataka odabaranog kunskog platnog naloga.
Obriši nalog – brisanje kunskog platnog naloga u statusu Unesen.

 

Kreiranje nove poruke

Za kreiranje nove poruke dostupna su sljedeća polja:

Naslov – obvezno polje, definiranje naziva poruke.
Sadržaj – obvezno polje, unos slobodnog sadržaja poruke.
Prilozi – opcionalan podatak, omogućeno dodavanje priloga uz poruku.

Odabirom Pošalji pojavljuje se poruka o uspješno poslanoj poruci.

 

Pregled poruka

U pregledu se prikazuje popis svih zaprimljenih i poslanih poruka. Za svaku pojedinu poruku prikazuje se naslov poruke i datum poruke.

 

Pojašnjenje prikaza poruka:

Podebljano – nepročitane poruke.
Crno – poruke banke i poruke poslane od strane korisnika.
Zeleno – automatske poruke sustava o provedenim transakcijama.
Crveno – automatske poruke sustava o odbijenim transakcijama.

Na ekranu se automatski prikazuje 20 poruka. Ako u pretincu postoji više poruka, iste možete dohvatiti odabirom tipke Učitaj više na kraju ekrana.

Pretraga poruka

Na ekranu s popisom poruka odaberite opciju za pretraživanje, podesite kriterije pretrage i odaberite Pretraži.

Omogućena je pretraga poruka prema sljedećim kriteriji pretrage:

Poslano / Primljeno – prikazuju se samo poslane ili zaprimljene poruke.
Poruke od sustava – prikazuju se samo automatske poruke poslane od strane sustava.
Poruke od banke – prikazuju se samo poruke slobodnog sadržaja poslane od strane banke.

Brisanje poruka

Na ekranu označite poruke koje želite obrisati, odaberite Obriši označene poruke.

Pojavljuje se poruka o uspješno obrisanim porukama.

 

Unos kunskog predloška

Za kreiranje novog kunskog predloška obvezna su sljedeća polja:

Naziv predloška – definiranje naziva primatelja (skraćeni ili puni naziv ili proizvoljna šifra) pod kojim ćete najlakše naći odgovarajući predložak (nije moguće upisati više predložaka istoga naziva). Ako nije unesen naziv (nadimak) primatelja, u polje će se automatski preslikati podatak iz polja Naziv primatelja.
IBAN – unos IBAN-a primatelja (omogućena provjera i automatsko popunjavanje podataka o primatelju iz registra računa.
Adresa primatelja – obvezan podatak za unos
Sjedište primatelja – obvezan podatak za unos

 

Nakon popunjavanja obveznih polja odaberite Spremi predložak. Pojavljuje se poruka o uspješno spremljenom predlošku.

 

Detalji kunskog predloška

Na kraju ekrana s prikazom detalja odaberite Nastavi. Odabirom se otvara izbornik s dodatnim opcijama:

Novi nalog – kreiranje novog kunskog platnog naloga iz prikazanog predloška
Izmijeni – izmjena prikazanog kunskog predloška
Obriši – brisanje prikazanog kunskog predloška
Nazad – povratak na ekran s popisom kunskih predložaka

 

Brisanje kunskih predložaka

Na kraju ekrana s prikazom detalja odaberite Nastavi. U izborniku odaberite Obriši. Pojavljuje se poruka o uspješno obrisanom predlošku.

 

Izmjena kunskih predložaka

Na kraju ekrana s prikazom detalja odaberite Nastavi. U izborniku odaberite Izmijeni. Otvara se unosni ekran na kojem je omogućena promjena svih postojećih podataka. Za pohranu promjena, na kraju ekrana odaberite Spremi predložak. Pojavljuje se poruka o uspješno spremljenom predlošku.

 

Pregled stanja računa

Za svaki pojedini transakcijski račun prikazana je informacija o broju transakcijskog računa (ili nadimak računa ako je definiran), te raspoloživo stanje i oznaka valute. Odabirom broja/naziva transakcijskog računa otvara se ekran s prikazom detalja.

Odabirom tipke  uz transakcijski račun pristupate brzom izborniku na kojem su dostupne opcije:

Pregled prometa – pregled prometa za odabrani račun
Novi nalog – iniciranje novog kunskog platnog naloga s odabranog računa
Pregled plaćanja – pregled plaćanja s odabranog računa

 

Pregled kunskih predložaka

Na ekranu je omogućeno pregledavanje i ažuriranje postojećih predložaka za kunska plaćanja, te iniciranje kunskih platnih naloga iz predložaka.

 

Odabirom tipke uz kunski predložak pristupate brzom izborniku na kojem su dostupne opcije:

Novi nalog iz predloška – kreiranje novog kunskog platnog naloga iz odabranog predloška
Izmijeni predložak – izmjena odabranog kunskog predloška

 

Pretraga kunskih predložaka

Za pretragu kunskih predložaka odaberite opciju za pretraživanje.

 

U polje za pretragu unesite cijeli ili djelomični podatak o primatelju čime se u nastavku ekrana automatski prikazuju rezultati pretrage.

 

Neautorizirane stavke

U pregledu se prikazuju kunski platni nalozi u statusu Unesen i Djelomično autoriziran koji čekaju autorizaciju, neovisno o tome jesu li unešeni putem aplikacije mBanking ili RBA iDIREKT internetskog bankarstva.

Odabirom tipke uz neautoriziranu stavku pristupate brzom izborniku na kojem su ovisno o trenutnom statusu platnog naloga, te dodijeljenim ovlaštenjima dostupne opcije za odabir.

 

Pojedinačna autorizacija

Za pojedinačnu autorizaciju pristupite brzom izborniku uz neautoriziranu stavku i odaberite Autoriziraj nalog.

Otvara se prikaz detalja neautorizirane stavke. Na kraju pregleda odaberite Autoriziraj. Unesite PIN i potvrdite unos na U redu ili autorizaciju provedite otiskom prsta.

Uspješnom autorizacijom se prikazuju detalji kunskog platnog naloga, te informacija o referenci i provedbi platnog naloga.

 

Grupna autorizacija

Za grupnu autorizaciju označite kvačicom kunske platne naloge koje želite grupno autorizirati. Opcionalno, za označavanje svih stavaka možete koristiti opciju Označi sve.

 

Na kraju rekapitulacijskog pregleda odaberite Autoriziraj. Unesite PIN i potvrdite unos na U redu ili autorizaciju provedite otiskom prsta. Prikazuje se pregled autoriziranih kunskih platnih naloga, te informacija o provedbi platnih naloga.

 

Detalji računa

U detaljima računa omogućena je promjena naziva računa. Za promjenu otvorite detalje transakcijskog računa i odaberite  s desne strane. Unesite novi naziv računa, potvrdite unos i novi naziv računa je pohranjen.

 

Pregled prometa

U pregledu se prikazuju svi prometi za odabrani transakcijski račun na tekući datum. Na ekranu se automatski prikazuje 20 stavaka prometa. Ako za odabrani vremenski period postoji više stavaka, iste možete dohvatiti odabirom tipke Učitaj više na kraju ekrana.

Za pretragu prometa odaberite opciju za pretraživanje, podesite kriterije pretrage i unos potvrdite odabirom Pretraži. Omogućena je pretraga prema sljedećim kriterijima:

Broj računa – omogućen odabir drugog transakcijskog računa
Uplate / Isplate – omogućen odabir prikaza samo uplata ili isplata za odabrani transakcijski račun
Datum od / Datum do – omogućen odabir vremenskog razdoblja.

 

Rekapitulacija unesenog naloga

Odabirom Spremi i Plati na vrhu ekrana pojavit će se informacija o referenci i upisu platnog naloga. Potvrdom na OK prikazuje se ekran rekapitulacije kunskog platnog naloga.

 

Pregled kunskih plaćanja

U pregledu se prikazuju svi kunski platni nalozi zadani preko mBankinga i RBA internetskog bankarstva na tekući datum, neovisno o njihovom trenutnom statusu (npr. Unesen, Djelomično autoriziran, Autoriziran, Zaprimljen, Proveden, Odbijen i Opozvan).

 

 

Statusi transakcija:

Provedeno - Proveden

Odbijeno - Odbijen

Unesen - Unesen /Djelomično unesen / Zaprimljen / Autoriziran

Opozvano - Opozvan / Storniran

Odabirom tipke uz kunsko plaćanje pristupate brzom izborniku na kojem su ovisno o trenutnom statusu platnog naloga, te dodijeljenim ovlaštenjima dostupne opcije:

Izmijeni nalog – izmjena unešenog platnog naloga
Autoriziraj nalog – autorizacija unešenog platnog naloga
Deautoriziraj nalog – deautorizacija prethodno autoriziranog platnog naloga (ako su definirana dva potpisa po nalogu i status naloga je Djelomično autoriziran)
Novi nalog – kreiranje novog kunskog platnog naloga iz podataka odabaranog kunskog platnog naloga
Obriši nalog – brisanje kunskog platnog naloga u statusu Unesen

 

Izvršena kunska plaćanja

Za pregled izvršenih kunskih platnih naloga odaberite opciju za pretraživanje, označite Izvršeni i odaberite Pretraži.

U pregledu se prikazuju platni nalozi u statusu:

Proveden – platni nalog je uspješno proveden
Odbijen – platni nalog nije proveden
Opozvan – platni nalog je opozvan prije slanja u obradu.

 

Neizvršena kunska plaćanja

Za pregled neizvršenih kunskih platnih naloga odaberite opciju za pretraživanje, označite Neizvršeni i odaberite Pretraži.

 

U pregledu se prikazuju platni nalozi u statusu:

Unesen – platni nalog nije autoriziran
Djelomično autoriziran – platni nalog je potrebno autorizirati od strane drugog korisnika (potpisnika). Platni nalog nije moguće mijenjati ili brisati, već je isti postupkom deautorizacije moguće vratiti u status Unesen.
Autoriziran – platni nalog je potpisan, ali još nije poslan u obradu.

Svi kunski platni nalozi u statusu Unesen i Djelomično autoriziran nalaze se u pregledu Neautorizirane stavke te je iste moguće jednostavno autorizirati u jednom koraku.

 

Ručni unos naloga

Za provedbu kunskog platnog naloga potrebno je popuniti sljedeća polja:

IBAN – obvezan podatak. Nakon unosa IBAN-a primatelja, odabirom tipke  s desne strane omogućena je provjera i automatsko popunjavanje podataka o primatelju iz registra računa (JRR)
Model i Poziv na broj primatelja – obvezan podatak
Naziv ili ime primatelja – obvezan podatak
Adresa – obvezan podatak
Sjedište – obvezan podatak
Opis plaćanja – obvezan podatak
Iznos – obvezan podatak
Datum – obvezan podatak. Omogućen je odabir tekućeg datuma ili datuma izvršenja u budućnosti
Hitnost plaćanja – opcionalni podatak. Označavanjem se automatski uklanjaju dodatna polja Stvarni dužnik i Krajnji primatelj. Naknada za provođenje pojedinog platnog naloga iznosi 15,00 HRK i isti se izvršava sukladno Terminskom planu izvršenja platnih transakcija.
Stvarni dužnik – opcionalni podatak
Krajnji primatelj – opcionalni podatak

 

Foto nalog

Za kreiranje kunskog naloga skeniranjem uplatnice odaberite FotoNalog. Odabirom će se automatski pokrenuti kamera mobilnog telefona. Za očitavanje podataka s uplatnice pozicionirajte kameru iznad 2D barkoda. U slučaju da uplatnica ne sadrži 2D barkod, podatke možete očitati pozicionirajući kameru iznad odreska uplatnice. Ispravnim očitavanjem podaci se automatski popunajvaju u formu kunskog platnog naloga.

Prilikom očitavanja podataka s odreska uplatnice obratite pozornost na obvezne podatke za provođenje kunskog platnog naloga.

Ručni unos naloga          

 

Parcijalni sken

Za kreiranje kunskog naloga parcijalnim skeniranjem podataka s uplatnice ili zaprimljene fakture Parcijalni sken. Odabirom će se automatski pokrenuti kamera mobilnog telefona. Skenirajte pojedini podatak, provjerite je li ispravno očitan i potvrdite odabirom kvačice.

Nakon ispravnog očitavanja podaci se automatski popunjavaju u formu kunskog platnog naloga. Obratite pozornost na obvezne podatke za provođenje kunskog platnog naloga.

Za nastavak provođenja unešenog platnog naloga odaberite Nastavi.

Odabirom Nastavi automatski se otvara izbornik s ponuđenim opcijama:

Spremi i novi iz postojećeg – unešeni kunski platni nalog se upisuje u Neautorizirane stavke, te se otvara novi kunski platni nalog s popunjenim podacima iz prethodno upisanog kunskog platnog naloga.
Spremi i pregledaj naloge – unešeni kunski platni nalog se upisuje u Neautorizirane stavke, te se otvara ekran Kunska plaćanja.
Spremi i plati – unešeni kunski platni nalog se upisuje u Neautorizirane stavke, te se automatski prelazi na autorizaciju kunskog platnog naloga. Postupak pojedinačne i grupne autorizacije platnih naloga opisan je u poglavlju Neautorizirane stavke.
Spremi i novi – unešeni kunski platni nalog se upisuje u Neautorizirane stavke, te se otvara prazna forma za novi kunski platni nalog.

 

Autorizacija

Odabirom Autoriziraj na kraju ekrana automatski se otvara mToken. Unesite PIN i potvrdite unos na U redu ili autorizaciju provedite otiskom prsta.

 

Po uspješnoj autorizaciji na vrhu ekrana pojavit će se informacija o referenci i provedbi platnog naloga.

 

Suglasnost za provedbu platnih naloga

Ako su svi podaci unešeni u kunski platni nalog formalno ispravni, sukladno dodijeljenim ovlaštenjima po transakcijskom računu platni nalog moguće je spremiti ili autorizirati.

Ovlaštenje Unos – po unosu kunskog platnog naloga, korisnicima s dodijeljenim ovlaštenjem Unos omogućeno je samo spremanje platnog naloga. Pripremljeni platni nalog spreman je za autorizaciju od strane korisnika s dodijeljenom razinom ovlaštenja Autorizacija ili Unos i Autorizacija.

Ovlaštenje Autorizacija – korisnicima s dodijeljenim ovlaštenjem Autorizacija omogućena je samo autorizacija pripremljenih platnih naloga (postupak opisan u poglavlju Neautorizirane stavke).

Ovlaštenje Unos i Autorizacija - po unosu kunskog platnog naloga, korisnicima s dodijeljenim ovlaštenjem Unos i Autorizacija omogućena je autorizacija unešenog platnog naloga (postupak opisan u poglavlju Neautorizirane stavke).

Ako su po transakcijskom računu definirana dva potpisa na platnom nalogu, nakon provedene autorizacije od strane prvog korisnika kunski platni nalog prelazi u status Djelomično autoriziran, te je za konačnu provedbu potrebna autorizacija kunskog platnog naloga od strane drugog korisnika. 

 

Pregled detalja poruke

U pregledu se prikazuju detalji odabrane poruke (naslov, datum, sadržaj i prilozi).

Na kraju ekrana s prikazom detalja nalaze se dodatne opcije:

Nazad – povratak na ekran s popisom svih poruka
Odgovori – kreiranje odgovora na zaprimljenu poruku (opcija dostupna samo kod poruka banke)
Obriši – brisanje prikazane poruke