Housing loans

Housing loans

Find out more

Česta pitanja

 • Što je status klijenta?
  • Status klijenta imaju svi klijenti koji svoja redovita primanja usmjeravaju na tekući/devizni račun u RBA.
   Status klijenta Banke ostvaruju i klijenti koji su u postupku otvaranja tekućeg računa i usmjeravanja primanja u RBA.
   Klijenti s deviznim primanjima status klijenta ostvaruju primitkom prvog redovnog priljeva na devizni račun u RBA.

 • Što je anuitet?
  • Anuitet predstavlja jednak novčani iznos kojim se otplaćuje kredit za vrijeme važenja iste kamatne stope. Svaki mjesečni anuitet sastoji se od kamate i glavnice, a omjer iznosa kamate i glavnice u anuitetu se mijenja tijekom otplate kredita na način da je u početku otplate veći udio kamate u odnosu na glavnicu u anuitetu, dok se s vremenom otplaćuje veći udio glavnice u odnosu na kamatu u anuitetu. Anuiteti dospjevaju zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

 • Što je fiksna, a što promjenjiva kamatna stopa?
  • Fiksna kamatna stopa se ne mijenja u ugovorenom razdoblju, neovisno o promjenama na tržištu. Može se ugovoriti na cijeli rok otplate kredita ili određeno razdoblje tijekom otplate kredita (npr. 2 godine), nakon kojeg se primjenjuje promjenjiva kamatna stopa.

   Promjenjiva kamatna stopa se mijenja tijekom ugovorenog razdoblja. Sastoji se od promjenjivog dijela (parametra) koji se uvećava za fiksni postotak. RBA je odabrala sljedeće parametre: za kredite s valutnom klauzulom u EUR koriste se 12 mjesečni EURIBOR, a za kredite  u HRK koriste se  12 mjesečni trezorski zapis izdan od strane Ministarstva Financija.
   Referentno razdoblje za promjenu kamatnih stopa je 12 mjeseci, a počinje mjesec dana od stavljanja kredita u otplatu (prvi dan u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je kredit isplaćen) i ponavlja se svakih 12 mjeseci. 
   Kreditima s fiksnom kamatnom stopom na određeno razdoblje, kojima je po isteku fiksacije kamatna stopa promjenjiva, referentno razdoblje počinje po isteku fiksacije.  

 • Što je EKS a što NKS?
  • Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja prikazuje ukupnu cijenu kredita. Na visinu efektivne kamatne stope utječe, osim redovne kamatne stope i visina naknada koje klijent plaća Banci prilikom odobrenja kredita, rok otplate kredita, visina eventualno potrebnog garantnog depozita itd. Svrha efektivne kamatne stope je mogućnost usporedbe troškova kredita kod svih banaka. Izračunava se u skladu s metodologijom definiranom aktom Hrvatske narodne banke kojom se uređuje EKS, a način izračuna jedinstven je za sve banke. Maksimalna EKS, ovisno o vrsti kredita, propisana je Zakonom o potrošačkom kreditiranju. 


   Redovna (nominalna)  kamata (NKS) je kamata koju Banka obračunava u periodu otplate/počeka otplate kredita. Obračunava se na nedospjelu glavnicu kredita, a plaća se u obračunskim razdobljima (mjesečno ili godišnje) sukladno zaključenom ugovoru o kreditu.
   Kamatna stopa redovne kamate ugovara se ugovorom o kreditu, i ne može biti viša od propisima utvrđene maksimalne kamatne stope (Zakon o obveznim odnosima, Zakon o potrošačkom kreditiranju). 

 • Što je valutna klauzula?
  • Valutna klauzula je zaštitna klauzula kojom se iznos neke ugovorene veličine, npr. iznos otplate kredita, isplata osigurane svote ili premije kod životnog osiguranja, veže uz tečaj stabilne valute ili košaricu valuta. Ugovaranjem valutne klauzule ugovorne strane preuzimaju valutni rizik. Strana valuta može u budućnosti imati manju ili veću vrijednost od sadašnje u odnosu na HRK. Izloženost valutnom riziku može dovesti do ostvarenja gubitaka/dobitaka zbog promjene tečaja. Tako se npr. uslijed rasta tečaja valute kredita povećavaju klijentove obveze u HRK, što za posljedicu može dovesti do poteškoća u otplati kredita.

 • Što je EURIBOR?
  • EURIBOR – (eng. Euro Interbank Offered Rate) je međubankarska referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na europskom međubankarskom tržištu. Utvrđuje se dnevno kao prosječna kamatna stopa po kojoj jedna prvoklasna banka nudi isto tako drugoj prvoklasnoj banci neosigurane ročne međubankarske depozite iskazane u jedinstvenoj europskoj valuti - euru (najkraći rok je prekonoćni, a najduži je 12-mjesečni). Takva prosječna stopa kasnije se koristi kao referentni pokazatelj cijene novca te se koristi i izvan međubankarskog tržišta. I hrvatske banke kod kreditiranja koriste EURIBOR kao fiksnu osnovicu cijene novca, na koju dodaju profitnu maržu. Promjenom EURIBOR-a mijenja se i kamatna stopa. Banka ne može utjecati na visinu EURIBOR-a i ne može predvidjeti njegova buduća kretanja.
   Za kredite uz valutnu klauzulu u EUR,  RBA ugovara 12-mjesečni EURIBOR (12M EURIBOR) objavljen na stranicama Thomson Reuters kalendarski mjesec i dva radna dana prije početka primjene uvjeta iz ponude. 
   Dnevno ažuriranje referentnih kamatnih stopa Banka objavljuje u dokumentu «Dnevno financijsko izvješće» dostupno na internetskoj stranici Banke www.rba.hr.

 • Što su trezorski zapisi?
  • Trezorski zapisi (TZRH) su kratkoročni dužnički vrijednosni papiri Ministarstva financija Republike Hrvatske. Izdaju se po jedinstvenoj prodajnoj cijeni koja se ostvari na aukciji. Trezorski zapisi mogu se izdavati u kunama, eurima te u kunama uz valutnu klauzulu u euru. Trezorski zapisi izdaju se s rokom dospijeća od 91, 182 i 364 i 728 dana. 
   Za kredite u kunama, Banka ugovara 12-mjesečni prinos na Trezorske zapise Ministarstva financija (12M TZMF).
   Podatak o visini prinosa na Trezorske zapise Ministarstva financija dostupan je na internetskim stranicama Ministarstva financija www.mfin.hr
   Za utvrđivanje visine parametra promjenjive kamatne stope za kredite u ponudi Banke, primjenjuje se 12-mjesečni prinos na Trezorske zapise Ministarstva financija ostvaren na posljednjoj aukciji održanoj ne ranije od 90 dana niti kasnije od kalendarski mjesec i dva radna dana prije početka primjene uvjeta iz ponude.

Support

RBA INFO

Call us on our info line

Email

Send us an e-mail to

Branch network

Find the nearest branch